Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1779 ДГС Елхово 30.01.2018 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,791.03 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство в обект №1/2018 Виж пълна информация
1746 ДГС Елхово 09.01.2018 1801а
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2383 куб.м. 0 куб.м. 2500 куб.м.
цр,бл
Процедури за продажба на дървесина 177,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1801А Виж пълна информация
1688 ДГС Елхово 20.12.2017 1807 и 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2924 куб.м. 0 куб.м. 2983 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 155,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба нa стояща дървесина на корен в обекти №1807 и №1808 на територията на ТП ДГС "Елхово" Виж пълна информация
1687 ДГС Елхово 20.12.2017 1801,1802,1903,1804,1805,1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 845 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 7960 куб.м. 9 куб.м. 8981.00 куб.м.
цр,бл,кдб,чб,кгбр,мждр
Процедури за добив на дървесина 174,382.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1801, № 1802, № 1803, № 1804, № 1805, № 1806 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1614 ДГС Елхово 06.12.2017 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект № 1/2018 Виж пълна информация
1538 ДГС Елхово 20.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
1528 ДГС Елхово 14.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и друга техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1473 ДГС Елхово 17.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен,текущ ремонт и профилактика. Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи Виж пълна информация
1457 ДГС Елхово 19.10.2017 1720
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м.
цр;бл
Процедури за добив на дървесина 15,067.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1720 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1404 ДГС Елхово 12.09.2017 №1718 и №1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 611 куб.м. 16 куб.м. 2976 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 3792 куб.м.
чб;бб
Процедури за добив на дървесина 77,736.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина в обекти №1718 и №1719 Виж пълна информация
1393 ДГС Елхово 20.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство-Елхово Виж пълна информация
1352 ДГС Елхово 11.09.2017 1717
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 277 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 500 куб.м. 0 куб.м. 882 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 16,758.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1717 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1297 ДГС Елхово 11.08.2017 17.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на доставчик на постелен инвентар, покривки, завеси и др. за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово". Виж пълна информация
1217 ДГС Елхово 26.07.2017 2/2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 208,143.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на комплекс от дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово в Обект №2/2017 Виж пълна информация
1177 ДГС Елхово 11.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори/ за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ по обособени позиции за срок от 12 месеца Виж пълна информация
1174 ДГС Елхово 30.06.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
1170 ДГС Елхово 29.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ЕЛХОВО" Виж пълна информация
Процедура № 1170 на ДГС Елхово от 29.06.2017 е прекратена!
1165 ДГС Елхово 05.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на питейна вода за нуждите на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
1124 ДГС Елхово 19.06.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м.
цр,бл
Процедури за добив на дървесина 1,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1716 Виж пълна информация
1123 ДГС Елхово 19.06.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1031 куб.м. 308 куб.м. 78 куб.м. 25 куб.м. 10 куб.м. 12 куб.м. 1464 куб.м.
топола
Продажба на стояща дървесина на корен 75,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1715 Виж пълна информация