Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2702 ДГС Звездец 25.01.2019 Позиция №2 ( пакети №1906-2, №1907-2 и №1908-2)
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бк,цр,гбр
Процедури за продажба на дървесина 14,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от Позиция №2 Виж пълна информация
2688 ДГС Звездец 14.01.2019 Обект № 1906 , Обект № 1907 и Обект №1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 356 куб.м. 74 куб.м. 953 куб.м. 1906 куб.м. 57 куб.м. 3592 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 82,332.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
2586 ДГС Звездец 10.12.2018 Обект № 1906 и Обект № 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 269 куб.м. 72 куб.м. 819 куб.м. 1414 куб.м. 54 куб.м. 2846 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 65,104.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
Процедура № 2586 на ДГС Звездец от 10.12.2018 е прекратена!
2551 ДГС Звездец 27.11.2018 Договаряне без предварително обявление 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2486 ДГС Звездец 06.11.2018 Договаряне без предварително обявление 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2486 на ДГС Звездец от 06.11.2018 е прекратена!
2392 ДГС Звездец 16.10.2018 Открита процедура 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2392 на ДГС Звездец от 16.10.2018 е прекратена!
2357 ДГС Звездец 25.09.2018 Открита процедура 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри,сървъри, принтери, скенери и др. за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2325 ДГС Звездец 22.08.2018 Събиране на оферти с обява 4,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка ,чрез закупуване и монтаж и на 4 (четири) броя нови климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2321 ДГС Звездец 21.08.2018 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
2320 ДГС Звездец 21.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина при ТП ДГС Звездец. Виж пълна информация
2277 ДГС Звездец 28.08.2018 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми за МПС, стопанисване от ТП „ДГС Звездец”, по обособени позиции Виж пълна информация
2265 ДГС Звездец 10.07.2018 Обект № 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 328 куб.м. 58 куб.м. 500 куб.м. 1026 куб.м. 16 куб.м. 2122 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр
Процедури за добив на дървесина 41,689.24 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 1806, отдели/подотдели 54-в ; м. Мушмулата, сем.Младежко, 73-л,р1, м. Милушев дол, зем.Бяла вода, 270-д, м. Долно гробе, зем.Бяла вода Виж пълна информация
2221 ДГС Звездец 20.06.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 372 куб.м. 1 куб.м. 526 куб.м.
дб,цр,изгбр
Процедури за добив на дървесина 10,100.08 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1814, отд. 279: а, в, д; на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2136 ДГС Звездец 18.05.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205 куб.м. 103 куб.м. 18 куб.м. 153 куб.м. 208 куб.м. 17 куб.м. 704 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 14,037.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1809, отд. 224: в,е ; 227: л,м,н на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2075 ДГС Звездец 23.04.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 92 куб.м. 3 куб.м. 456 куб.м. 519 куб.м. 14 куб.м. 1172 куб.м.
дб,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 22,146.32 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1811, отд. 247:а,б,в,е, на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2074 ДГС Звездец 23.04.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 199 куб.м. 32 куб.м. 183 куб.м. 476 куб.м. 22 куб.м. 1005 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 19,102.74 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1810, отд. 237:а,и, 243:а на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2037 ДГС Звездец 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2014 ДГС Звездец 10.05.2018 Открита процедура 10,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС ЗВЕЗДЕЦ” Виж пълна информация
2002 ДГС Звездец 12.04.2018 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1945 ДГС Звездец 17.04.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, сървър и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация