Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1702 ДГС Звездец 14.12.2017 19.12.2017 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка ,чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1629 ДГС Звездец 12.12.2017 1804-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 320 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 39,645.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС ЗВЕЗДЕЦ “ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
1628 ДГС Звездец 12.12.2017 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1803-2, 1804-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
819 куб.м. 568 куб.м. 23 куб.м. 1134 куб.м. 1115 куб.м. 39 куб.м. 3698 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,бк,мжд,изгбр
Процедури за продажба на дървесина 245,415.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС ЗВЕЗДЕЦ “ Виж пълна информация
1621 ДГС Звездец 08.12.2017 обекти: № 1801, № 1802, № 1803 и №1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1201 куб.м. 690 куб.м. 23 куб.м. 1377 куб.м. 1377 куб.м. 80 куб.м. 4748 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,бк,мжд,изгбр
Процедури за добив на дървесина 107,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в територията обхват на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1617 ДГС Звездец 03.01.2018 Открита процедура 4,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЗВЕЗДЕЦ“. Виж пълна информация
1522 ДГС Звездец 18.12.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на компютри, преносими компютри, принтери, UPS устройства и др. за нуждите на ТП ДГС Звездец“ Виж пълна информация
1483 ДГС Звездец 21.11.2017 Открита процедура 20,904.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС ЗВЕЗДЕЦ ” Виж пълна информация
Процедура № 1483 на ДГС Звездец от 21.11.2017 е прекратена!
1479 ДГС Звездец 18.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ Виж пълна информация
1426 ДГС Звездец 03.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации собственост на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
1332 ДГС Звездец 22.08.2017 28.08.2017 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
1315 ДГС Звездец 24.08.2017 Обект № 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 120 куб.м. 1 куб.м. 129 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 568 куб.м.
дб,цр, гбр, изгбр, мжд, бб, чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 23,596.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1713 Виж пълна информация
1309 ДГС Звездец 12.09.2017 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисване от ТП „ДГС Звездец”, по обособени позиции: Виж пълна информация
1255 ДГС Звездец 01.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка ,чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на 4 (четири) броя нови климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1040 ДГС Звездец 29.05.2017 Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.36 куб.м. 66.78 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 6,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“, Виж пълна информация
979 ДГС Звездец 04.05.2017 Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.36 куб.м. 66.78 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 6,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
Процедура № 979 на ДГС Звездец от 04.05.2017 е прекратена!
921 ДГС Звездец 05.05.2017 Открита процедура 10,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец”. Виж пълна информация
824 ДГС Звездец 08.03.2017 Покана до определени лица 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” на кухненски шкаф с 2 врати , маси, ъглов диван пейка , столове , телевизори, спално бельо и хавлии ”, по 3 обособени позиции, Виж пълна информация
Процедура № 824 на ДГС Звездец от 08.03.2017 е прекратена!
764 ДГС Звездец 01.03.2017 ОБЕКТИ №№ 1707-1,1708-1,1709-1,1710-1,1711-1,1712-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 1008 куб.м. 160 куб.м. 1598 куб.м. 5394 куб.м. 48 куб.м. 8946 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр,мжд
Процедури за продажба на дървесина 576,754.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ Виж пълна информация
763 ДГС Звездец 01.03.2017 ОБЕКТИ №№ 1707,1708,1709,1710,1711,1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
767 куб.м. 1257 куб.м. 177 куб.м. 1805 куб.м. 5919 куб.м. 51 куб.м. 9976 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 219,218.38 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина» на територията на ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ Виж пълна информация
664 ДГС Звездец 10.01.2017 Публично състезание 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” на кухненски шкаф с 2 врати , маси, ъглов диван пейка , столове , телевизори, спално бельо и хавлии ”, по обособени позиции Виж пълна информация
Процедура № 664 на ДГС Звездец от 10.01.2017 е прекратена!