Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1522 ДГС Звездец 18.12.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на компютри, преносими компютри, принтери, UPS устройства и др. за нуждите на ТП ДГС Звездец“ Виж пълна информация
1483 ДГС Звездец 21.11.2017 Открита процедура 20,904.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС ЗВЕЗДЕЦ ” Виж пълна информация
Процедура № 1483 на ДГС Звездец от 21.11.2017 е прекратена!
1479 ДГС Звездец 18.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ Виж пълна информация
1426 ДГС Звездец 03.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации собственост на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
1332 ДГС Звездец 22.08.2017 28.08.2017 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
1315 ДГС Звездец 24.08.2017 Обект № 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 120 куб.м. 1 куб.м. 129 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 568 куб.м.
дб,цр, гбр, изгбр, мжд, бб, чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 23,596.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1713 Виж пълна информация
1309 ДГС Звездец 12.09.2017 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисване от ТП „ДГС Звездец”, по обособени позиции: Виж пълна информация
1255 ДГС Звездец 01.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка ,чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на 4 (четири) броя нови климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1040 ДГС Звездец 29.05.2017 Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.36 куб.м. 66.78 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 6,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“, Виж пълна информация
979 ДГС Звездец 04.05.2017 Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1.36 куб.м. 66.78 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 6,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Позиция № 1 в Обект/Пакет № 1617-9 и Обект/Пакет № 1703-3, находящи се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
Процедура № 979 на ДГС Звездец от 04.05.2017 е прекратена!
921 ДГС Звездец 05.05.2017 Открита процедура 10,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец”. Виж пълна информация
824 ДГС Звездец 08.03.2017 Покана до определени лица 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” на кухненски шкаф с 2 врати , маси, ъглов диван пейка , столове , телевизори, спално бельо и хавлии ”, по 3 обособени позиции, Виж пълна информация
Процедура № 824 на ДГС Звездец от 08.03.2017 е прекратена!
764 ДГС Звездец 01.03.2017 ОБЕКТИ №№ 1707-1,1708-1,1709-1,1710-1,1711-1,1712-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 1008 куб.м. 160 куб.м. 1598 куб.м. 5394 куб.м. 48 куб.м. 8946 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр,мжд
Процедури за продажба на дървесина 576,754.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ Виж пълна информация
763 ДГС Звездец 01.03.2017 ОБЕКТИ №№ 1707,1708,1709,1710,1711,1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
767 куб.м. 1257 куб.м. 177 куб.м. 1805 куб.м. 5919 куб.м. 51 куб.м. 9976 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 219,218.38 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина» на територията на ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ Виж пълна информация
664 ДГС Звездец 10.01.2017 Публично състезание 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” на кухненски шкаф с 2 врати , маси, ъглов диван пейка , столове , телевизори, спално бельо и хавлии ”, по обособени позиции Виж пълна информация
Процедура № 664 на ДГС Звездец от 10.01.2017 е прекратена!
662 ДГС Звездец 24.01.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, сървър и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
648 ДГС Звездец 04.01.2017 20.01.2017 1,2,3,4,5 Процедури по Закона за държавната собственост
Предмет: Документация ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ /ЮИДП/ ГР.СЛИВЕН, НАХОДАЩИ СЕ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ”/ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ/ Виж пълна информация
551 ДГС Звездец 09.12.2016 13.12.2016 обект № 1701-1,№ 1702-1, № 1703-1,№ 1704-1, № 1705-1, № 1705-2, № 1706-1 и №1706-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2196 куб.м. 855 куб.м. 129 куб.м. 1000 куб.м. 4414 куб.м. 180 куб.м. 8774 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,тп,, бк,изгбр,мжд,
Процедури за продажба на дървесина 597,757.00 лв. без ДДС
Предмет: УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС ЗВЕЗДЕЦ “, Заповед № 161/24.11.2016г. Виж пълна информация
519 ДГС Звездец 05.12.2016 09.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2237 куб.м. 997 куб.м. 212 куб.м. 1156 куб.м. 5022 куб.м. 181 куб.м. 9805 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,тп,, бк,изгбр,мжд,
Процедури за добив на дървесина 218,184.22 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в територията обхват на ТП „ДГС Звездец” по обособени позиции Виж пълна информация
392 ДГС Звездец 10.11.2016 15.11.2016 Събиране на оферти с обява 1,008.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
Процедура № 392 на ДГС Звездец от 10.11.2016 е прекратена!