Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2845 ДГС Чирпан 07.03.2019 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1193 куб.м. 1595 куб.м. 205 куб.м. 740 куб.м. 1502 куб.м. 0 куб.м. 5235 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,срлп,цр,мжд,кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 268,899.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 Виж пълна информация
2844 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 115 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 9,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-6 Виж пълна информация
2843 ДГС Елхово 25.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери,и др .техника в извън гаранционен срок за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2842 ДЛС Ропотамо 08.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1/един/брой употребяван, високопроходим автомобил за нуждите на ТП“ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
2841 ДГС Тунджа 01.03.2019 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,400.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОБЕКТ 2019-2 Виж пълна информация
Процедура № 2841 на ДГС Тунджа от 01.03.2019 е прекратена!
2840 ДГС Нова Загора 01.03.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2839 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 7,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-5 Виж пълна информация
2838 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
здб, гбр,бк
Процедури за продажба на дървесина 2,615.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-4 Виж пълна информация
2837 ДГС Кости 22.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изготвяне на интериорен проект за реновация на помещения на втория етаж на сграда „бивш работнически стол“ на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
2836 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
ак
Процедури за продажба на дървесина 560.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-3 Виж пълна информация
2835 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м.
здб, бл, бк
Процедури за продажба на дървесина 1,145.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-1 Виж пълна информация
2834 ДЛС Несебър 22.03.2019 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Покупка на 1(един) бр. употребяван, високопроходим автомобил - пикап“ , с прогнозна максимална стойност от 8 000 (осем хиляди)лв., без ДДС, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” Виж пълна информация
2833 ДГС Сливен 05.03.2019 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 324 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,958.13 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2832 ДГС Сливен 05.03.2019 06.03.2019 19-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 139 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 18,410.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2831 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1931 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 103,733.94 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1931 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2830 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1932 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,078.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1932 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2829 ДГС Нова Загора 28.02.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 2829 на ДГС Нова Загора от 28.02.2019 е прекратена!
2828 ДГС Мъглиж 21.02.2019 Събиране на оферти с обява 4,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 40 м3 торфена смес за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2827 ДГС Карнобат 21.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2826 ДГС Котел 19.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 69,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя., Виж пълна информация