Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2207 ДГС Карнобат 18.06.2018 11816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 663 куб.м. 7 куб.м. 432 куб.м. 53 куб.м. 000 куб.м. 1234 куб.м.
бб, чб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 29,016.94 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите:"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 11816, отд. 1203"а", 1203"и" на територията на ТП ДГС КарноБат Виж пълна информация
2206 ДГС Стара река 06.07.2018 1808,1809,1810,1811,1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 483 куб.м. 518 куб.м. 3 куб.м. 1016 куб.м.
бб,здгл,бк,здб,гбр,яс,трп,врб
Продажба на стояща дървесина на корен 36,721.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП “ДГС Стара река” Виж пълна информация
2205 ДГС Ивайловград 03.07.2018 1804-1,1811-1,1814-1,1817-1,1823-1,1824-1 и 1837-1 .
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 334 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3482 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 245,871.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 03.07.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2204 ДГС Елхово 26.07.2018 Открита процедура 10,714.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици Виж пълна информация
2203 ДГС Тунджа 02.07.2018 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м.
лдб;ббрс;кл
Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект №1817 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2202 ДГС Маджарово 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
2201 ДГС Айтос 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части, консумативи, масла и принадлежности за 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
2200 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 20,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 4 броя основи за високо закрито чакало и 4 броя горна част/къщички на ВЗЧ” Виж пълна информация
2199 ДЛС Несебър 28.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -15 дка. в отдел/подотдел 158"а" Виж пълна информация
2198 ДГС Мъглиж 29.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2197 ДГС Средец 06.07.2018 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 574 куб.м. 70 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 710 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
2196 ДГС Тича 26.06.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49,АЛ1 , Т.1 /ОБЕКТ 18020 ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
2195 ДЛС Ропотамо 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2194 ДГС Казанлък 18.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
2193 ДГС Сливен 07.06.2018 0 Процедури по Закона за държавната собственост
Предмет: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за горите Виж пълна информация
2192 ДГС Казанлък 26.06.2018 182135,182136,182137,182138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1721 куб.м. 0 куб.м. 1765 куб.м.
бк,гбр,лп,здб,бл,бб,цр
Процедури за добив на дървесина 50,060.22 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 182135, 182136, 182137, 182138 Виж пълна информация
2191 ДГС Стара Загора 20.06.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит относно сертификация на ТП „ДГС Стара Загора” съгласно международен стандарт FSC Виж пълна информация
2190 ДГС Кости 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2189 ДГС Тунджа 26.06.2018 2018-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 232,997.31 лв. без ДДС
Предмет: “Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури”, ОБЕКТ 2018-3; На територията на ТП„ДГС-ТУНДЖА“ Виж пълна информация
2188 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури в териториалния обхват на дейност на ДЛС Тополовград ТП Виж пълна информация