Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1404 ДГС Елхово 12.09.2017 №1718 и №1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 611 куб.м. 16 куб.м. 2976 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 3792 куб.м.
чб;бб
Процедури за добив на дървесина 77,736.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина в обекти №1718 и №1719 Виж пълна информация
1403 ДЛС Мазалат 27.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 158 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
см,бк
Процедури за продажба на дървесина 44,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1759 на 27.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1402 ДГС Средец 27.09.2017 ЛКМ 2017 Обект -3 Лесокултурни мероприятия 5,009.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ 2017 Обект - 3: Подпомагане на естественото възобновяване – „Изсичане на издънки с моторен храсторез” –; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - Осветление – отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови Виж пълна информация
1401 ДЛС Несебър 20.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация
1400 ДГС Свиленград 28.09.2017 1725,1726,1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
бял бор , черен бор
Процедури за добив на дървесина 11,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1399 ДЛС Тополовград 12.09.2017 7034
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 213 куб.м. 4 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7034 Виж пълна информация
1398 ДЛС Несебър 25.09.2017 отд. 158 "В" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез открит конкурс с предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване - 20 дка в отдел/подотдел 158 "В"-част, на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1397 ДГС Стара Загора 26.09.2017 175164 ; 175165 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 61 куб.м. 4 куб.м. 308 куб.м. 311 куб.м. 21 куб.м. 725 куб.м.
здб;цр;бл;срлп;мждр;кгбр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 16,322.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1396 ДГС Котел 26.09.2017 610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
: здб, бк, яс, гбр, кгбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 28,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 610 Виж пълна информация
1395 ДГС Котел 26.09.2017 1610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
здб, ,бк, яс, гбр, кгбр трп
Процедури за добив на дървесина 11,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив , сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1610 Виж пълна информация
1394 ДГС Сливен 26.09.2017 1748
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1394 на ДГС Сливен от 26.09.2017 е прекратена!
1393 ДГС Елхово 20.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство-Елхово Виж пълна информация
1392 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 34 куб.м. 20 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
ак.
Процедури за продажба на дървесина 16,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад - обект 1716 на 20.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1391 ДЛС Мазалат 20.09.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
193 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 728 куб.м.
бук, смърч
Процедури за добив на дървесина 17,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1759 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 20.09.2017 год Виж пълна информация
1390 ДГС Н. Паничарево 20.09.2017 1704-10;1711-8;1712-4;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.90 куб.м. 59.93 куб.м.
лп;бл;цр;
Процедури за продажба на дървесина 6,500.45 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1389 ДГС Малко Търново 19.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1388 ДГС Бургас 11.10.2017 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Денонощна охрана със СОТ на битова сграда - разсадник „Отманли“, горска база „Черна гора“ и касово помещение в адм. сграда на ТП „ ДГС-Бургас“ по обособени позиции“ Виж пълна информация
1387 ДГС Хасково 12.09.2017 1720, 1721, 1722, 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м.
бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, срлп, ак
Процедури за добив на дървесина 63,298.56 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
1386 ДГС Гурково 18.09.2017 174136, 174141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1040 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,кл,мждр
Процедури за добив на дървесина 36,607.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1385 ДГС Стара Загора 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация