Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2338 ДГС Твърдица 28.08.2018 №1826,№1827,№1828,№1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 1264.85 куб.м. 1319 куб.м. 54.15 куб.м. 2721 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,кгбр,здб,бл,брз,врб
Процедури за добив на дървесина 70,457.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Твърдица,включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти №1826, №1827, №1828, №1829 Виж пълна информация
2337 ДГС Елхово 28.08.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 168 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 0 куб.м. 1365 куб.м.
ак, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 26,617.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1815 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2336 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
2335 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНА В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. НА ТП ДГС ТИЧА ЗА ОБЕКТ 18021А Виж пълна информация
2334 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБЕКТ 18021 Виж пълна информация
2333 ДГС Бургас 28.08.2018 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
2332 ДГС Стара Загора 07.08.2018 185149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 114 куб.м. 11 куб.м. 120 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
здб; цр; мждр;бл; бб; ак;
Процедури за добив на дървесина 11,678.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185149 Виж пълна информация
2331 ДГС Гурково 26.09.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2330 ДГС Маджарово 27.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация
2329 ДГС Хасково 24.08.2018 1821, 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1908 куб.м. 0 куб.м. 1908 куб.м.
бл, цр, кдб, ак
Процедури за добив на дървесина 57,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г. Виж пълна информация
2328 Централно Управление 13.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 455,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите ТП „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца” Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, почистващи продукти, хигиенни пособия и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП – гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 24 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” Виж пълна информация
2327 ДГС Стара река 20.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2326 ДГС Хасково 30.08.2018 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1022 куб.м. 0 куб.м. 1022 куб.м.
бл, цр, кдб
Процедури за добив на дървесина 23,914.80 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г. Виж пълна информация
2325 ДГС Звездец 22.08.2018 Събиране на оферти с обява 4,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка ,чрез закупуване и монтаж и на 4 (четири) броя нови климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2324 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 1 куб.м. 220 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
гбр, бб, бк, здгл, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 15,838.53 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183134 Виж пълна информация
2323 ДГС Хасково 15.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация
2322 ДЛС Тополовград 21.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 150 тона царевица – зърно за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2321 ДГС Звездец 21.08.2018 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
2320 ДГС Звездец 21.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина при ТП ДГС Звездец. Виж пълна информация
2319 ДГС Чирпан 27.08.2018 186129, 186130, 186131, 186132 и 186133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 1119 куб.м. 579 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
чб и бб
Продажба на стояща дървесина на корен 91,629.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Виж пълна информация