Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2641 ДГС Сливен 20.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м. 183 куб.м. 0 куб.м. 479 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 12,455.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2640 ДГС Сливен 20.12.2018 1915 и 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 20 куб.м. 1 куб.м. 815 куб.м. 545 куб.м. 0 куб.м. 1386 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 54,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2639 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1324 куб.м. 400 куб.м. 84 куб.м. 175 куб.м. 1454 куб.м. 117 куб.м. 3554 куб.м.
гбр,бк,см,здгл,ела,дгл,бб
Процедури за добив на дървесина 147,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1908, 1909 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2638 ДГС Твърдица 20.12.2018 №1901-1,№1902-1 и №1152-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
610.6 куб.м. 647 куб.м. 100 куб.м. 2779.78 куб.м. 2568.45 куб.м. 1055.77 куб.м. 7767.00 куб.м.
бук,гбр,здб,мждр,цр,брз,ива,бб,см,ела,елст,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 517,670.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2637 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1022 куб.м. 65.95 куб.м. 2 куб.м. 76 куб.м. 588 куб.м. 100 куб.м. 1854 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 49,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1915 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2636 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1908, 1909, 1910, 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 33 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1681 куб.м. 0 куб.м. 1736 куб.м.
ак, гл, здб, бл, цр, кгбр, кдб, мждр
Процедури за добив на дървесина 39,459.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина и изсичане на подлес в обекти на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2635 ДГС Стара река 13.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца " Виж пълна информация
2634 ДГС Свиленград 19.12.2018 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
231 куб.м. 1317 куб.м. 200 куб.м. 404 куб.м. 6071 куб.м. 0 куб.м. 8223 куб.м.
чб,бл,мждр,гбр,лп,цр,здб,мкл
Продажба на стояща дървесина на корен 366,816.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2633 ДГС Кости 19.12.2018 2019-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 279 куб.м.
дб, избк, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 40,797.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2019-1 с Партида № 1916-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2632 ДГС Хасково 19.12.2018 1821-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.25 куб.м. 0 куб.м. 30.25 куб.м.
ак
Процедури за продажба на дървесина 1,936.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад на съответното сечище в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково" ЛФ 2018г. Виж пълна информация
2631 ДГС Хасково 15.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника / принтери, скенери, копирни машини и др./, за нуждите на ТП ДГС Хасково" Виж пълна информация
2630 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904,1905,1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
700 куб.м. 6207 куб.м. 471 куб.м. 2790 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10168 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 351,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2629 ДГС Карнобат 03.12.2018 11902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 752 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 16,438.82 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11902, отдели: 1185"а", 1185"б". Виж пълна информация
2628 ДГС Карнобат 03.12.2018 11901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 756 куб.м. 613 куб.м. 0 куб.м. 1378 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 30,132.16 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите" сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11901, отдели: 1184"д", 1186"и", 1186"г" Виж пълна информация
2627 ДГС Царево 15.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. Виж пълна информация
2626 ДГС Елхово 18.12.2018 №1910 и №1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 138 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 2009 куб.м. 0 куб.м. 2359 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 125,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №1910 и №1912 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2625 ДГС Елхово 18.12.2018 1902а, 1908а и 1909а
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 375 куб.м. 50 куб.м. 1356 куб.м. 1315 куб.м. 0 куб.м. 3096 куб.м.
чб, цр, бл
Процедури за продажба на дървесина 202,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1902а, 1908а и 1909а Виж пълна информация
2624 ДГС Елхово 18.12.2018 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1147 куб.м. 0 куб.м. 1166 куб.м.
цр,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 61,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен от обект №1911 Виж пълна информация
2623 ДГС Кости 09.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за срок от 36 месеца Виж пълна информация
2622 ДГС Нова Загора 14.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Нова Загора Виж пълна информация