Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1384 ДГС Стара река 31.08.2017 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 99 куб.м. 2 куб.м. 167 куб.м. 224 куб.м. 40 куб.м. 577 куб.м.
бб
Процедури за добив на дървесина 13,662.78 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1724 Виж пълна информация
1383 ДГС Тунджа 14.09.2017 1618, 1716 и 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м. 1598 куб.м. 0 куб.м. 1855 куб.м.
бл,кдб,цр,пяс,чдб,срлп; пбрс;мждр; кгбр;пкл;ор
Процедури за добив на дървесина 37,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1618, 1716 и 1718 от КЛФ-2017 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1382 ДЛС Несебър 19.09.2017 №1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 513 куб.м.
дб, цр
Процедури за добив на дървесина 5,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за "товарене, транспортиране до тир станция и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
1381 ДГС Твърдица 15.09.2017 №1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
бб,чб,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 17,942.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1380 ДЛС Мазалат 14.09.2017 1757
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 457 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
здб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 24,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1757 на 14.09.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1379 ДГС Твърдица 15.09.2017 №1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 347.6 куб.м. 235.4 куб.м. 0 куб.м. 583 куб.м.
бб,чб,бл
Процедури за добив на дървесина 13,992.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1378 ДГС Нова Загора 18.09.2017 1706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 3,612.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 1378 на ДГС Нова Загора от 18.09.2017 е прекратена!
1377 ДГС Царево 15.09.2017 1712 – 9;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 95.00 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 8,089.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1376 ДГС Н. Паничарево 08.09.2017 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1375 ДГС Тунджа 08.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" - ЯМБОЛ Виж пълна информация
1374 ДГС Карнобат 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 "б" от Закона за обществените поръчки." Виж пълна информация
1373 ДГС Казанлък 12.09.2017 13.09.2017 172141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 624 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,344.80 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект №172141 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1372 ДЛС Несебър 07.09.2017 обект № 1711, група №11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - добив на дървесина от обект № 1711, група №11 в ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
1371 ДГС Котел 13.09.2017 1708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 295 куб.м. 552 куб.м. 110 куб.м. 1063 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, кгбр, бл, лп, трп, врб, чш, ела, врб, яв
Процедури за добив на дървесина 25,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив, сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект № 1708 Виж пълна информация
1370 ДГС Котел 13.09.2017 6005, 7007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 1667 куб.м. 0 куб.м. 1747 куб.м.
бк, гбр, здб, , трп, чрш, бб, брз, здгл. врб
Продажба на стояща дървесина на корен 63,099.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №6005, 7007 Виж пълна информация
1369 ДГС Котел 13.09.2017 708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 295 куб.м. 314 куб.м. 110 куб.м. 825 куб.м.
:бк, гбр, здб,бб, кгбр, бл, лп, дрш, чш,ела трп, врб
Процедури за продажба на дървесина 51,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на таен търг за прогнозни количества дървесина от обект № 708 Виж пълна информация
1368 ДГС Чирпан 13.09.2017 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз и претоварване на дървесина от временните складове франко ТИР на територията на ТП ДГС Чирпан в Обект №176301 Виж пълна информация
1367 ДГС Чирпан 13.09.2017 176141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
524 куб.м. 3782 куб.м. 276 куб.м. 4694 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9276 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 296,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141 Виж пълна информация
1366 ДГС Маджарово 11.09.2017 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18612 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 18878 куб.м.
чб, бб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 403,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1365 ДГС Маджарово 11.09.2017 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3301 куб.м. 521 куб.м. 0 куб.м. 3860 куб.м.
чб, бб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 95,802.55 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация