Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3099 ДЛС Мазалат 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3098 Централно Управление 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3097 ДГС Сливен 29.05.2019 19-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 205 куб.м. 147 куб.м. 359 куб.м. 740 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 49,908.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3096 ДГС Сливен 29.05.2019 19-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 2,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3095 ДГС Тунджа 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Тунджа” Виж пълна информация
3094 ДГС Тунджа 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Тунджа “ Виж пълна информация
3093 ДГС Казанлък 28.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,320.23 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“ Обособена позиция №2 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора. Виж пълна информация
3092 ДГС Котел 28.05.2019 907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
274 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 410 куб.м.
бк, яв, дрш, лп, яс
Процедури за продажба на дървесина 34,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 907 от КЛФ 2019 - ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
3091 ДГС Елхово 20.06.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар: един брой мотофреза /включваща работни органи, гуми и ремарке/ за изораване и фрезоване на наличните площи за производство на фиданки в разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
3090 ДГС Тича 20.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Тича, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
3089 ДГС Н. Паничарево 20.05.2019 Покана до определени лица 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“. Виж пълна информация
3088 ДГС Сливен 12.06.2019 Обект № ЛКМ 201901 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,224.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
3087 ДГС Кости 21.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
3086 ДГС Маджарово 28.05.2018 1992 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 188,096.11 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3085 ДГС Елхово 19.06.2019 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3084 ДЛС Граматиково 10.05.2019 №1 -1916-1;1916-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр,бк;
Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, чрез договаряне от обект №1 -1916-1;1916-2 Виж пълна информация
3083 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1946-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21.78 куб.м. 37.56 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 4,105.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1946-2 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3082 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1945
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 308 куб.м. 718 куб.м. 108 куб.м. 1923 куб.м.
бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 115,994.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 27.05.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3081 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1944-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
Процедури за продажба на дървесина 26,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1944-1 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3080 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1944
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
Процедури за добив на дървесина 9,229.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1944 на 27.05.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация