Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2187 ДГС Казанлък 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК“ Виж пълна информация
2186 ДГС Мъглиж 25.06.2018 183125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 143 куб.м. 9 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 431 куб.м.
см,бк,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 28,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183125 Виж пълна информация
2185 ДГС Стара река 21.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от Вик оператор за срок от 48 месеца. Виж пълна информация
2184 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 5,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС по заявка на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2183 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи за МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидените суми“ Виж пълна информация
2182 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,417.29 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив /Отгледни сечи/ - природосъобразно производство на висококачествена дървесина, в т.ч. Трасиране на пътеките за достъп, определяне на дървета опции, опръстеняване, пречупване или срязване на дървета конкуренти , изсичане на пътеките за достъп Виж пълна информация
2181 ДГС Стара Загора 11.06.2018 185146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м.
бб; здб;
Процедури за добив на дървесина 2,295.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185146 Виж пълна информация
2180 ДЛС Граматиково 14.06.2018 21.06.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Граматиково”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2179 ДГС Айтос 17.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на дейности по Поддържане на Минерализовани ивици и Противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
2178 ДГС Котел 22.06.2018 810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 336 куб.м. 340 куб.м. 40 куб.м. 796 куб.м.
бк, см, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 53,115.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина от обект № 810 от гори стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2177 ДГС Котел 22.06.2018 1810,1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 553 куб.м. 525 куб.м. 40 куб.м. 1201 куб.м.
бк, см, гбр, трп, бб, здгл
Процедури за добив на дървесина 31,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 1810,1811 от гори Държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2176 ДГС Сливен 22.06.2018 12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 9 куб.м. 44 куб.м. 282 куб.м. 65 куб.м. 188 куб.м. 814 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 56,359.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2175 ДГС Сливен 22.06.2018 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
434 куб.м. 14 куб.м. 39 куб.м. 812 куб.м. 534 куб.м. 416 куб.м. 2250 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 156,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2174 ДГС Айтос 14.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ОДИТ ПО СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ FSC (СЪВЕТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС АЙТОС“-за срок от 4 години Виж пълна информация
2173 ДГС Гурково 26.07.2018 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства модеми, рутери и др. за нуждите на ТП "ДГС Гурково" Виж пълна информация
2172 ДЛС Мазалат 14.06.2018 Събиране на оферти с обява 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на котел за отопление“ Виж пълна информация
2171 ДГС Котел 12.06.2018 Договаряне без предварително обявление 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарeн автомобил, тип «самосвал» за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
2170 ДГС Стара Загора 25.06.2018 185141 ; 185142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 46 куб.м. 1 куб.м. 188 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
здб;бл;цр;кгбр; мждр;
Процедури за добив на дървесина 15,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на временен склад от обекти №185141 и№185142 - от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2169 ДГС Елхово 17.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи Виж пълна информация
2168 ДГС Царево 21.06.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 1950 куб.м. 604 куб.м. 0 куб.м. 2621 куб.м.
дб, кгбр,
Процедури за добив на дървесина 56,059.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация