Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2318 ДЛС Мазалат 29.08.2018 Публично състезание 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на климатици, климатизация и вентилация на кухненски блок за ловен дом „Трънково” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2317 ДЛС Несебър 13.09.2018 Събиране на оферти с обява 1,944.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2316 ДГС Карнобат 17.08.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м. 590 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,791.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1819,отд. 306 з; 307 е; 321 н; 337 а; 339 б, ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2315 ДГС Свиленград 20.08.2018 обект № 9 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 145,883.81 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка,залесяване и отглеждане тополови култури - обект № 9 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2314 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 236 куб.м. 356 куб.м. 128 куб.м. 878 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 38,394.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123 Виж пълна информация
2313 ДГС Гурково 11.09.2018 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиция №2: Доставка на обувни изделия Виж пълна информация
2312 ДГС Бургас 14.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“, Виж пълна информация
2311 ДЛС Несебър 10.09.2018 Събиране на оферти с обява 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация
2310 ДГС Сливен 20.08.2018 1858, 1859, 1860 и 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 1171 куб.м. 733 куб.м. 33 куб.м. 1981 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 51,508.46 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2309 ДГС Твърдица 14.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет: Техническо обслужване на МПС ,включващо основен и текущ ремонт,профилактика на МПС ,доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2308 ДГС Кости 16.08.2018 2018-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.52 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.87 куб.м. 72.39 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 10,096.15 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-21 с Партиди №№ 1809-11 и 1710-4, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2307 ДГС Казанлък 17.08.2018 182121, 182139, 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за продажба на дървесина 20,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182121, 182139, 182141 Виж пълна информация
2306 ДГС Кости 15.08.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 556 куб.м. 30 куб.м. 1010 куб.м.
дб, избк, трп
Процедури за добив на дървесина 22,519.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1815 (подотдели: 77г и 77д) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2305 ДЛС Граматиково 17.08.2018 обект № 1807-12 ; № 1807-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.94 куб.м. 233.51 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 41,569.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
2304 ДЛС Несебър 11.09.2018 Открита процедура 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на агротехнически услуги ( оран, сеитба, жътва и др.) за производство на земеделски култури – пшеница, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” – 50дка, ГР „Поморие”, Виж пълна информация
2303 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 400 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 12,859.45 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация
2302 ДГС Чирпан 20.08.2018 186140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 351 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1300 куб.м.
здб, цр, бл. црлп, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 63,297.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс за сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186140 Виж пълна информация
2301 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 21,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация
2300 ДГС Твърдица 11.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:Поддръжка на офис техника /компютри и други/за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2299 ДГС Чирпан 20.08.2018 186137 и 186138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 468 куб.м. 126 куб.м. 563 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 1430 куб.м.
бб, ак, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 53,102.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен общински гори обекти №186137 и №186138 Виж пълна информация