Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2443 ДГС Сливен 19.10.2018 ЛКД 201803 Лесокултурни мероприятия 838.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности по оран и дисковане на площи, находящи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2442 ДГС Стара Загора 28.09.2018 4185152
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 333 куб.м. 24 куб.м. 544 куб.м.
здб;цр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 12,264.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185152 Виж пълна информация
2441 ДГС Стара Загора 08.11.2018 Открита процедура 14,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2440 ДЛС Граматиково 14.11.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
2439 ДЛС Граматиково 09.11.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2438 ДЛС Граматиково 06.11.2018 Открита процедура 150,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти ; Виж пълна информация
2437 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 7,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на железни профили за ремонт на волиери във ФС "Трънково" Виж пълна информация
2436 ДГС Малко Търново 03.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2435 ДГС Казанлък 02.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
2434 ДЛС Мазалат 05.11.2018 Открита процедура 46,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“ Виж пълна информация
2433 ДГС Стара река 11.10.2018 1815, 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м.
бб,бк,гбр,здб,яв
Продажба на стояща дървесина на корен 11,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2432 ДГС Хасково 04.10.2018 2-2018, 3-2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 125,007.54 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на лесоколтурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2018г. Виж пълна информация
2431 ДГС Айтос 08.10.2018 1825,1852,1854 Процедури за добив на дървесина 3,878.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за възлагане на услугите-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина на терит.на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2430 ДГС Айтос 20.09.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 86 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м.
бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 2,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-разкройване,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1864. Виж пълна информация
2429 ДГС Тунджа 02.10.2018 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
2428 ДГС Твърдица 08.10.2018 №1830, №1831, №1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
401 куб.м. 222 куб.м. 14 куб.м. 608 куб.м. 607 куб.м. 223 куб.м. 2075 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мжд,брз,ива,срлп,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 90,221.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица от об.№1830, №1831, №1832 Виж пълна информация
2427 ДГС Елхово 28.09.2018 05.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
2426 ДГС Ивайловград 04.10.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 0 куб.м. 751 куб.м.
здб,бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,841.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г. Виж пълна информация
2425 ДГС Котел 05.10.2018 70-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м.
здб, цр, бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 62,322.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаве за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 70-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2424 ДГС Котел 05.10.2018 70-18, 71-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
296 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 1273 куб.м. 62 куб.м. 1870 куб.м.
здб, цр, бк, гбр, блг, бб
Процедури за добив на дървесина 48,766.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 70-18 и 71-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация