Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1311 ДГС Стара Загора 12.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1301 ДГС Стара Загора 17.08.2017 175150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 193 куб.м. 373 куб.м. 3 куб.м. 603 куб.м.
здб; цр; бл; кдб; кгбр;ср.лп.;
Процедури за добив на дървесина 13,573.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2017г. Виж пълна информация
1280 ДГС Стара Загора 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1231 ДГС Стара Загора 24.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1216 ДГС Стара Загора 28.07.2017 175205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,420.09 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване: почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури Виж пълна информация
1215 ДГС Стара Загора 28.07.2017 175204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,292.24 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване: почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
1205 ДГС Стара Загора 24.07.2017 175149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 184 куб.м.
здб ; бк ;
Процедури за добив на дървесина 4,147.50 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на услуга: добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
1201 ДГС Стара Загора 20.07.2017 175206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,819.80 лв. без ДДС
Предмет: маркиране на насаждения и дървета за сеч, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1176 ДГС Стара Загора 04.07.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
1175 ДГС Стара Загора 22.06.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
Процедура № 1175 на ДГС Стара Загора от 22.06.2017 е прекратена!
1130 ДГС Стара Загора 27.06.2017 175203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,438.67 лв. без ДДС
Предмет: „ отглеждане на млади насаждения без МД“ и „кастрене на клони за просветляване на съществуващи МИ и пътища за движение на ППТ “ Виж пълна информация
1086 ДГС Стара Загора 06.06.2017 175404 Процедури за добив на дървесина 66,000.00 лв. без ДДС
Предмет: "Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента" Виж пълна информация
1064 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175145 ; 175146 ; 175147 ; 175148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 1272 куб.м. 141 куб.м. 1255 куб.м. 750 куб.м. 0 куб.м. 3462 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 120,566.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1063 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175139 ; 175140 ; 175141 ; 174142 ; 175143 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 303 куб.м. 67 куб.м. 642 куб.м. 1592 куб.м. 116 куб.м. 2817 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;
Процедури за добив на дървесина 63,489.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1062 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 184 куб.м. 34 куб.м. 249 куб.м. 799 куб.м. 52 куб.м. 1370 куб.м.
здб;бк;гбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 68,963.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на търговци, осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1061 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175301
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 195 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м. 393 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;
Процедури за продажба на дървесина 29,968.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
1035 ДГС Стара Загора 23.05.2017 175202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,279.81 лв. без ДДС
Предмет: лесокултурни /отгледни/ дейности в тополови култури Виж пълна информация
957 ДГС Стара Загора 27.04.2017 175401;175402;175403 Процедури за продажба на дървесина 38,060.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“ от обекти№175401; №175402 и №175403, Виж пълна информация
922 ДГС Стара Загора 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,186.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: „Обособена позиция №1: „Направа на нови минерализовани ивици“; Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
911 ДГС Стара Загора 11.04.2017 175138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 115 куб.м. 19 куб.м. 196 куб.м. 461 куб.м. 34 куб.м. 878 куб.м.
здб; бк; гбр ;
Процедури за добив на дървесина 19,798.50 лв. без ДДС
Предмет: «добив на дървесина» на територията на ТП ДГС Стара Загора,, от обект №175138 Виж пълна информация