Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1308 ДГС Чирпан 21.08.2017 176138, 176139 И 176140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 1174 куб.м. 57 куб.м. 1265 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2855 куб.м.
бб и чб
Процедури за продажба на дървесина 181,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139 Виж пълна информация
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017 176135, 176136 и 176137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация
1229 ДГС Чирпан 31.07.2017 176132 и 176133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
Процедури за добив на дървесина 29,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133 Виж пълна информация
1228 ДГС Чирпан 31.07.2017 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
968 куб.м. 3189 куб.м. 140 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6329 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 220,908.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Виж пълна информация
1189 ДГС Чирпан 27.06.2017 Договаряне без предварително обявление 4,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206 Виж пълна информация
1126 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя Виж пълна информация
1125 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ЧИРПАН" Виж пълна информация
1082 ДГС Чирпан 30.05.2017 Събиране на оферти с обява 480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ И МАТЕРИАЛИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕМАТИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
1068 ДГС Чирпан 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И МОНТАЖ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ ЗА 5 /ПЕТ/БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
992 ДГС Чирпан 30.05.2017 Открита процедура 54,703.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“ Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176207“ Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176208“ Обособена позиция №4: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176209“ Виж пълна информация
969 ДГС Чирпан 28.04.2017 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 340 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 3934 куб.м. 0 куб.м. 4470 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
Продажба на стояща дървесина на корен 215,363.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126 Виж пълна информация
968 ДГС Чирпан 28.04.2017 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 587 куб.м. 150 куб.м. -0 куб.м. 1995 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 131,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119 Виж пълна информация
778 ДГС Чирпан 06.03.2017 176111, 176112, 176113 i 176114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 687 куб.м. 199 куб.м. 311 куб.м. 1526 куб.м. 0 куб.м. 2751 куб.м.
бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 121,965.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация
570 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176106, 176107, 176108 и 176109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1049 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 2990 куб.м. 0 куб.м. 4477 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 188,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
569 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176101, 176102, 176103, 176104 и 176105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1494 куб.м. 513 куб.м. 0 куб.м. 3940 куб.м. 0 куб.м. 6005 куб.м.
бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 244,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
347 ДГС Чирпан 25.10.2016 28.10.2016 166135 и 166136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 139 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 639 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
кгбр, кдб, здб, ак ор, пбрс
Продажба на стояща дървесина на корен 39,401.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № №166135 и 166136 Виж пълна информация
346 ДГС Чирпан 23.11.2016 Открита процедура 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 5 тона концентриран фураж - царевица на зърно за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
297 ДГС Чирпан 03.10.2016 07.10.2016 166133 и 166134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 341 куб.м. 38 куб.м. 2061 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 3028 куб.м.
здб бк, гбр, кдб, мждр, бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № № 166133 и 166134 Виж пълна информация