Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
736 ДГС Чирпан 21.02.2017 176201, 176202, 176203, 176204 и 176205 Лесокултурни мероприятия 385,639.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка - механизирано, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
571 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м.
здб,цр,едлп,мжсд,ак
Процедури за добив на дървесина 27,923.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента Виж пълна информация
570 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176106, 176107, 176108 и 176109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1049 куб.м. 276 куб.м. 0 куб.м. 2990 куб.м. 0 куб.м. 4477 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 188,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
569 ДГС Чирпан 09.12.2016 14.12.2016 176101, 176102, 176103, 176104 и 176105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 1494 куб.м. 513 куб.м. 0 куб.м. 3940 куб.м. 0 куб.м. 6005 куб.м.
бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 244,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА Виж пълна информация
347 ДГС Чирпан 25.10.2016 28.10.2016 166135 и 166136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 139 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 639 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
кгбр, кдб, здб, ак ор, пбрс
Продажба на стояща дървесина на корен 39,401.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № №166135 и 166136 Виж пълна информация
346 ДГС Чирпан 23.11.2016 Открита процедура 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 5 тона концентриран фураж - царевица на зърно за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
297 ДГС Чирпан 03.10.2016 07.10.2016 166133 и 166134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 341 куб.м. 38 куб.м. 2061 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 3028 куб.м.
здб бк, гбр, кдб, мждр, бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обекти № № 166133 и 166134 Виж пълна информация
295 ДГС Чирпан 28.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЧИРПАН“ Виж пълна информация
Процедура № 295 на ДГС Чирпан от 28.09.2016 е прекратена!
291 ДГС Чирпан 28.09.2016 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
197 ДГС Чирпан 24.08.2016 31.08.2016 166131 и 166132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 481 куб.м. 162 куб.м. 19.9 куб.м. 534 куб.м. 0 куб.м. 1200 куб.м.
ак, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 45,214.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за продажба на стояща дървесина на корен обект 166131 и 166132 Виж пълна информация
186 ДГС Чирпан 14.09.2016 Открита процедура 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС ЧИРПАН“ Виж пълна информация
166 ДГС Чирпан 15.08.2016 19.08.2016 166206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан Виж пълна информация
112 ДГС Чирпан 25.07.2016 29.07.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан, влючващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи, включително и на временните пътища и /или технологични просеки, необходими за усвояване на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащи документи ( карнети, сортиментни ведомости и пр. ) Виж пълна информация
96 ДГС Чирпан 19.07.2016 26.07.2016 166127, 166128, 166129 и 166130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1043 куб.м. 370 куб.м. 1479 куб.м. 1409 куб.м. 0 куб.м. 4324 куб.м.
бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № № 166127, 166128, 166129 и 166130 Виж пълна информация
55 ДГС Чирпан 08.08.2016 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Застраховане на имуществото, предмет на договор № 24/226/00295 от 11.07.2013г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 24 месеца Застраховка култури Виж пълна информация