Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1949 ДГС Твърдица 18.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация в открита процедура за възлагане на обществена с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 1949 на ДГС Твърдица от 18.04.2018 е прекратена!
1948 ДГС Тунджа 16.03.2018 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1946 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1945 ДГС Звездец 17.04.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, сървър и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
1943 ДГС Тунджа 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
1942 ДГС Тунджа 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяна на услуги свързани със селското стопанство/в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./ за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 1942 на ДГС Тунджа от 27.03.2018 е прекратена!
1940 ДГС Тунджа 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на семена от слънчоглед за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1939 ДГС Котел 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарeн автомобил, тип «самосвал» за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
Процедура № 1939 на ДГС Котел от 11.04.2018 е прекратена!
1937 ДГС Казанлък 09.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
1936 Централно Управление 19.03.2018 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения”, Виж пълна информация
1935 ДГС Твърдица 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:" Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите ,предвидени в Наредба №3/1987г." Виж пълна информация
1934 ДГС Бургас 05.04.2018 Открита процедура 5,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици с дължина 20 000 л. м., ширина 3м чрез престъргване до минерален почвен слой на дълбочина 0,10 м с отстраняване на растителна покривка.“. Виж пълна информация
1928 ДГС Твърдица 12.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:"Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1908 ДГС Сливен 07.03.2018 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1906 ДГС Тунджа 03.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
Процедура № 1906 на ДГС Тунджа от 03.04.2018 е прекратена!
1902 Централно Управление 06.03.2018 Събиране на оферти с обява 38,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер „Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториални поделения” Виж пълна информация
1887 ДГС Гурково 07.03.2018 Открита процедура 42,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене , транспорт и разтоварване на 1650 м³ прогнозно количество дървесина от временен склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” Виж пълна информация
1886 ДГС Елхово 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1882 Централно Управление 26.02.2018 Събиране на оферти с обява 69,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер „Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториалните поделения” Виж пълна информация
1868 ДЛС Граматиково 22.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 64,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на 170 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"Държавно ловно стопанство Граматиково за 12-месечен период Виж пълна информация