Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1267 ДЛС Тополовград 04.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1265 ДГС Тунджа 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2017Г. НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28 02 1987 г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ МЕД. ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Виж пълна информация
1258 ДГС Карнобат 01.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1256 Централно Управление 28.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,752,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от 2 години, чрез борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата”. Виж пълна информация
1255 ДГС Звездец 01.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка ,чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на 4 (четири) броя нови климатици за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1250 ДГС Кости 18.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
Процедура № 1250 на ДГС Кости от 18.08.2017 е прекратена!
1247 ДЛС Граматиково 01.09.2017 Открита процедура 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“ Виж пълна информация
1246 ДЛС Ропотамо 31.08.2017 Открита процедура 78,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-РОПОТАМО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1245 ДГС Кости 18.08.2017 22.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1236 ДГС Гурково 26.07.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
1234 ДЛС Граматиково 21.08.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Граматиково” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1231 ДГС Стара Загора 24.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1214 ДГС Карнобат 17.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,272.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ,, ДГС - Карнобат "" Виж пълна информация
1213 ДГС Кости 19.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ Виж пълна информация
1207 ДГС Бургас 15.08.2017 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1206 ДГС Средец 14.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали“ Виж пълна информация
1202 ДГС Сливен 07.07.2017 Договаряне без предварително обявление 171,120.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на горива за нуждите на автомобилния парк на ТП ДГС Сливен за срок от 24 месеца Виж пълна информация
1199 ДГС Хасково 03.08.2017 Открита процедура 2,855.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП"ДГС Хасково"" Виж пълна информация
Процедура № 1199 на ДГС Хасково от 03.08.2017 е прекратена!
1198 ДГС Хасково 17.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация
1196 ДЛС Тополовград 01.08.2017 Публично състезание 860,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на СМР-реконструкция по тех. и инввест. проект на Възложителяна съществуваща сграда към Ловен дом "Ормана", Ямбол стопанисванa от ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация