Обща информация

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен

Югоизточно държавно предприятие със седалище гр.Сливен е регистрирано в търговския регистър на 29.06.2011 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

В състава на предприятието влизат 32 териториални поделения, в т.ч. 26 Държавни горски стопанства и 5 Държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии попадащи в териториалния обхват на Държавното предприятие е 913 822 ха., в т.ч. държавни горски територии 644 102 ха ( 70 %). Надморската височина в ЮИДП е между 0 м. надм. в. – на морското равнище и 1536 м. надм. в. - връх Чумерна.

В този широк диапазон по надморска височина съществува богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове.

Основните дървесни видове на територията на предприятието са бук и дъб от широколистните дървесни видове, а така също черен бор, бял бор, смърч от иглолистните. Средногодишното ползване на дървесина в държавен горски фонд, предвидено по лесоустройствените проекти на териториалните поделения е в размер на 894 354 куб.м. Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 1 800 ха, за производството на необходимия посадъчен материал предприятието разполага с 39 горски разсадника, в това число 4 разсадника с национално значение.

cta-panel-image
news-panel-image
  • Коледна елха грейна в двора на Държавно ловно стопанство "Несебър"

    Ииии...........старт! Елхата в двора на Държавно ловно стопанство "Несебър", днес бе украсена от коледни играчки и детски усмивки. Мероприятието бе осветено от грейнали очички и озвучено от детския глъч на децата от кръжок "Млад еколог" при СУ "Любен Кар

  • Ученици от клуб "Млади възрожденци" гр. Нова Загора извършиха залесяване съвместно с горски служители на ДГС Нова Загора

    Горски служители на ДГС Нова Загора демонстрираха на децата от клуб „Млади възрожденци“ на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора как се засаждат млади фиданки.