slide

Документи

КАРТА НА ОТДЕЛИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ДОБИВАТ ДЪРВА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г.
Файл
Добавен
06.04.2021 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
06.04.2021 / ДГС Стара Загора
Съобщение за закупуване на гори 2021 г.
Файл
Добавен
08.02.2021 / ДГС Бургас
Съобщение закупуване гори 2021
Файл
Добавен
08.02.2021 / Централно Управление
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.02.2021 / Централно Управление
Годишен план за ползване
Файл
Добавен
27.01.2021 / ДГС Сливен
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
инвентаризация на горски култури
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДГС Тича
Есенна инвентаризация на културите в ДГФ - 2020 г.
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДГС Нова Загора
Информация за единични цени за 1 дка на закупени частни горски имоти
Файл
Добавен
12.01.2021 / Централно Управление
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДГС Кипилово
Информация, относно обема дървесина, който ще бъде предоставен на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, през 2021 г. от ТП ДГС Звездец
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Звездец
Информация
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Информация, относно обема дървесина, който ще бъде предоставен на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, през 2021 г. от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Средец
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2021 г..
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Бургас
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕЗ 2021Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Айтос-местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Айтос
Обявление за местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Стара Загора