slide

Документи

Списък на лицата от с. Градско, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Глушник, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Глуфишево, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Гергевец, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Гавраилово, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Г. Чочовени, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Г. Александрово, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Въглен, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Блатец, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Бинкос, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на лицата от с. Бяла, които имат право да получат дърва за огрев за 2023г.
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Сливен
Списък на допуснатите и класирани частни имоти
Файл
Добавен
03.02.2023 / Централно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
Списък на недопуснатите до класиране на втори етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Списък на допуснатите и класирани имоти на втори етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Информация местни търговци.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ В ЮИДП ДП СЛИВЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ ДГС/ДЛС
Файл
Добавен
30.11.2022 / Централно Управление
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОП В ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
29.11.2022 / Централно Управление
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38,ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредбата за количества дървесина от годишния план за ползване за 2023г., които стопанството ще предложи на търговци отговарящи на изискванията
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Свиленград
Обявление за продажба на дървесина за местни потребители
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Чирпан