Документи

Политика за поверителност
Файл
Добавен
18.06.2018 / Централно Управление
Обявление за провеждане на договаряне на санитарна сеч в обект № 50-18
Файл
Добавен
11.06.2018 / ДГС Котел
Обявление за провеждане на санитарна сеч в об. 48-18
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Котел
Приложения към ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГРАД СЛИВЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ
Файл
Добавен
28.05.2018 / Централно Управление
ИНСТРУКЦИЯ за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Югоизточно държавно предприятие” град Сливен и неговите териториални поделения
Файл
Добавен
25.05.2018 / Централно Управление
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 47-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 46-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
26.04.2018 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за обекти с № 184133, 184134, 184135 и 184136
Файл
Добавен
25.04.2018 / ДГС Гурково
Резюме на ГСП
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Доклад-мониторинг 2017 г.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Обявление за обект № 184126
Файл
Добавен
19.04.2018 / ДГС Гурково
ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
Обявление за възлагане добив на повредена дървесина от обект 43-18- ТП "ДГС Котел" по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата, съгласно предписания на РДГ Сливен и ЛЗС Варна
Файл
Добавен
03.04.2018 / ДГС Котел
Информация за сключени договори за услугата сеч и извоз на територията на ТП "ДГС Царево" през 2018 г.
Файл
Добавен
29.03.2018 / ДГС Царево
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
29.03.2018 / ДЛС Несебър
Обявление обект № 184125
Файл
Добавен
15.03.2018 / ДГС Гурково