slide

Документи

Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Карнобат
Информация по чл. 38, ал. 8 от Наредбата - Местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Царево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Стара Загора
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И КЛАСИРАНИ ИМОТИ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗ. ЛИЦА - 2022г.
Файл
Добавен
16.11.2022 / Централно Управление
Информация за местни търговци по чл.38, ал.8 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Котел
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Кости
Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС "Несебър" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Несебър
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Малко Търново
Обявление местни търговци 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Хасково
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Гурково
Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС Тополовград" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Тополовград
Уведомление местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Обявление на основание чл.38, ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Твърдица
Обявление за търговци, отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Граматиково
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Звездец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2023 Г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Бургас
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Стара река
Обявление МТ
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДЛС Тунджа
Обявление
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Кипилово