slide

Документи

СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
23.08.2023 / Централно Управление
Списък на отговорни служители от "Югоизточно държавно предприятие" ДП, които ще консултират заинтересованите собственици на поземлени имоти - горски територии по правила за закупуване на горски територии от ДП, утвърдени със Заповед № РД 49-236/02.06.2023г., изменена със Заповед № РД 49-240/05.06.2023г. на Министъра на земеделието
Файл
Добавен
20.07.2023 / Централно Управление
банкова сметка ТП "ДЛС Тунджа"
Файл
Добавен
20.07.2023 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН
Файл
Добавен
18.07.2023 / ДЛС Граматиково
Банкова сметка ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.07.2023 / ДГС Казанлък
Списък на жители на Община Карнобат за закупуване дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-2024
Файл
Добавен
11.07.2023 / ДГС Карнобат
Формуляр за регистриране на сигнали
Файл
Добавен
06.06.2023 / Централно Управление
Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
Файл
Добавен
06.06.2023 / Централно Управление
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Файл
Добавен
01.06.2023 / Централно Управление
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Файл
Добавен
01.06.2023 / Централно Управление
Съобщение за утвърдената цена за продажба на дърва за огрев на физически лица за лично ползване през 2023г., които ще се предоставят от ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
01.06.2023 / ДГС Свиленград
Списъци на жителите на Община Хасково, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Минерални бани, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Димитровград, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Съобщение относно реда за позлване на дърва за огрев от физически лица за лично ползване и единичната им цена за 2023г. при ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жители на Община Николаево, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Гурково, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Информация за управителния съвет
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП.pdf
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление