Документи

Обявление за предоставяне на дървесина във връзка с изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Граматиково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС СЛИВЕН ПРЕЗ 2020 Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
Информация
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2020Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Елхово
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени през 2020г. по реда на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Кости
информация за обема дървесина, предложена от ТП ДГС Средец през 2020 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Средец
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Стара река - Кипилово
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Тича
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Обявление за обект № 194150
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2020 г.
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА - ЗА МЕСТНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Стара Загора
Обявление по чл.38 от "НУРВДГТДОСПДНДГП"
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
обявление местни търговци 2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Маджарово
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Обявление местно население-физически лица
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Маджарово