slide

Документи

Местни търговци 2022
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Котел
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Гурково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2022Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Стара Загора
Информация за определените количества дървесина, които ТП ДГС Средец ще предостави през 2022 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл .115 от ЗГ
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Средец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Тополовград
Обявление за количесвата дървесина за местен преработвател
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Чирпан
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Тича
Обявление, местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Малко Търново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2022Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Елхово
Обявление за количества дървесина от годишен план за ползване на дървесина за 2022г. ,които ТП ДГС"Твърдица" ще предложи на местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Твърдица
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Стара река
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Свиленград
Информация по чл. 38, ал. 8 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Кости
Обявление за търговци по чл.115 от ЗГ за добив на дървесина и продажба на дървесина от склад
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Граматиково
Информация за обем дървесина, която ще се предлага от ТП ДГС Ивайловград на местни търговц по чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Ивайловград
годишен план за ползване на дървесина 2022
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Граматиково