Документи

Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Обявление обект №185133
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
обявление чл38, ал.5.pdf
Файл
Добавен
11.01.2019 / ДГС Тунджа
обявление до всички заинтересовани лица за договаряне по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП за обекти 81 и 82 ТП "ДГС Котел" по предписание на РДГ
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Обявление по чл.38, ал.8 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване за 2019 г."
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Айтос
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА В ТП ДГС ЕЛХОВО, ПРЕДВИДЕНА ЗА 2019 Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ .
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Елхово
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Кости
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река
Обявление обект № 184151
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС СРЕДЕЦ
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Средец
Информация по чл. 38, ал. 1
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ за ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЧЛ. 38, АЛ.1 НУРВИДГТ
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Тича
Обявление местни търговци.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Маджарово
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски" за ТП "ДГС Ново Паничарево" за ЛФ 2019 г.:
Файл
Добавен
08.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2019 г.
Файл
Добавен
05.11.2018 / ДГС Бургас
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Звездец