slide

Документи

Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС Тополовград" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Тополовград
Уведомление местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Обявление на основание чл.38, ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Твърдица
Обявление за търговци, отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Граматиково
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Звездец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2023 Г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Бургас
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Стара река
Обявление МТ
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Тунджа
Обявление
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Кипилово
Обявление по чл. 38, ал.1 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Сливен
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ТП ДГС Маджарово за ЛФ 2023 г.
Файл
Добавен
02.11.2022 / ДГС Маджарово
Списък на недопуснатите до класиране на първи етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
02.11.2022 / Централно Управление
Списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
01.11.2022 / Централно Управление
Покана обществено обсъждане ГСП
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Заявление за достъп до ГТ
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДЛС Ропотамо
Обявление за сключване на договор за обект № 35
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Котел
Прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица
Файл
Добавен
02.06.2022 / ДГС Чирпан
Съобщение и лица за контакт
Файл
Добавен
01.06.2022 / Централно Управление
Правила за закупуване на горски територии и приложения
Файл
Добавен
01.06.2022 / Централно Управление
Форма за искане от субект на данните
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление