Документи

Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Кости
Обявление за търговци по чл.115 от ЗГ за добив на дървесина и продажба на дървесина от склад
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Граматиково
Информация за обем дървесина, която ще се предлага от ТП ДГС Ивайловград на местни търговц по чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Ивайловград
годишен план за ползване на дървесина 2022
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Граматиково
Протокол по чл.72, ал. 2 от Наредбата
Файл
Добавен
02.11.2021 / ДГС Сливен
Информация за директни продажби на дърва на физически лица ЮИДП Сливен към 01.11.2021 г
Файл
Добавен
01.11.2021 / Централно Управление
Покана по реда на чл.72, ал.2 от Наредбата
Файл
Добавен
22.10.2021 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
15.10.2021 / ДГС Тунджа
Покана за обществено обсъждане на изработените инвентаризации на горските територии, горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожар и горскостопански план за държавните горски територии в райно на дейност на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
07.10.2021 / ДГС Средец
Протокол от провеждане на консултации за политиката и практиката в областта на изпълнението на дейности и ползването на дървесина в ЮИДП ДП през 2022г
Файл
Добавен
06.10.2021 / Централно Управление
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ КЪМ 30.09.2021 Г. В ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
04.10.2021 / Централно Управление
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДГС Елхово
Уведомление за провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост на територията на ЮИДП ДП Сливен за 2022 година
Файл
Добавен
16.09.2021 / Централно Управление
Обявление
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТУНДЖА"
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Тунджа
Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
07.09.2021 / Централно Управление
Приложение2 към Протокол2.pdf
Файл
Добавен
25.08.2021 / Централно Управление
Приложение1 към Протокол2.pdf
Файл
Добавен
25.08.2021 / Централно Управление