Документи

Приложение 2 към протокол
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Приложение 1 към протокол
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Протокол за класиране на заявления за закупуване на ПИ в горски територии
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Списък с лица за контакт по програмата за предотвратяване разпостранението на АЧС 2020г.
Файл
Добавен
31.01.2020 / Централно Управление
Предложение във връзка с ползването на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплит.сезон 2020/2021г. на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.01.2020 / ДГС Айтос
Обявление за предоставяне на дървесина във връзка с изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Граматиково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС СЛИВЕН ПРЕЗ 2020 Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
Информация
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2020Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Елхово
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени през 2020г. по реда на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Кости
информация за обема дървесина, предложена от ТП ДГС Средец през 2020 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Средец
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Стара река
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Тича
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Обявление за обект № 194150
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2020 г.
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос