Документи

2001-7
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Карнобат
Съобщение за възобновяване на сроковете по спрени тръжни процедури
Файл
Добавен
09.04.2020 / Централно Управление
Във връзка, с въведените мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Файл
Добавен
25.03.2020 / ДГС Царево
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ /ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН/
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тополовград
Ел търгове инструкция
Файл
Добавен
20.02.2020 / Централно Управление
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за горите /постоянен пчелин/
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Сливен
Инструкция Електронни търгове
Файл
Добавен
19.02.2020 / Централно Управление
Инструкция Електронни търгове
Файл
Добавен
19.02.2020 / Централно Управление
Приложение 2 към протокол
Файл
Добавен
06.02.2020 / Централно Управление
Приложение 2 към протокол
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Приложение 1 към протокол
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Протокол за класиране на заявления за закупуване на ПИ в горски територии
Файл
Добавен
05.02.2020 / Централно Управление
Списък с лица за контакт по програмата за предотвратяване разпостранението на АЧС 2020г.
Файл
Добавен
31.01.2020 / Централно Управление
Предложение във връзка с ползването на дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплит.сезон 2020/2021г. на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.01.2020 / ДГС Айтос
Обявление за предоставяне на дървесина във връзка с изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Граматиково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС СЛИВЕН ПРЕЗ 2020 Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
Информация
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2020Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Елхово
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени през 2020г. по реда на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Хасково