Документи

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Стара Загора
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
15.08.2019 / Централно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019/2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Тича
Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на действително добити количества дървесина-пакет 1903-2.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДЛС Несебър
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
13.06.2019 / ДГС Бургас
Съобщение за прекратяване на догоовр по чл.9"б", ал.1, т.6 от Наредбата
Файл
Добавен
06.06.2019 / Централно Управление
Обявление - обект 1909
Файл
Добавен
27.02.2019 / ДГС Тича
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020год.на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Айтос
Уведомление дейност 2019г.
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Царево
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти."
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Твърдица
Обявление обект №185133
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
обявление чл38, ал.5.pdf
Файл
Добавен
11.01.2019 / ДГС Тунджа
обявление до всички заинтересовани лица за договаряне по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП за обекти 81 и 82 ТП "ДГС Котел" по предписание на РДГ
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Обявление по чл.38, ал.8 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване за 2019 г."
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Айтос
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА В ТП ДГС ЕЛХОВО, ПРЕДВИДЕНА ЗА 2019 Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ .
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Елхово
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Кости
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река