Документи

Обявление обект № 184151
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС СРЕДЕЦ
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Средец
Информация по чл. 38, ал. 1
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Гурково
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ за ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЧЛ. 38, АЛ.1 НУРВИДГТ
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Тича
Обявление местни търговци.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Маджарово
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски" за ТП "ДГС Ново Паничарево" за ЛФ 2019 г.:
Файл
Добавен
08.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2019 г.
Файл
Добавен
05.11.2018 / ДГС Бургас
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Звездец
Количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата - за местни преработватели
Файл
Добавен
29.10.2018 / ДГС Чирпан
Обявление за обект № 184149 и 184150
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Гурково
Обявление за пряко договаряне - добив обект 1816
Файл
Добавен
05.10.2018 / ДГС Котел
Обявление обект № 184147 и 184148
Файл
Добавен
19.09.2018 / ДГС Гурково
Обявление за пряко договаряне - добив обект № 61-18
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Котел
обявление по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата- договаряне за об. 66-18
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Котел
Обявление за количества и цени за дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица на територията на ТП ДГС Твърдица за 2018г.
Файл
Добавен
28.08.2018 / ДГС Твърдица
обявление- договаряне за об. 61, 62, 63 и 64-18
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Котел
Информация относно снабдяване и цена на дърва за огрев / физически лица
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Тича
Обявление обект № 184145
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Гурково
Информация за обема на дървата за огрев, които ще се продават на физически лица през 2018 г.
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Чирпан