slide

Документи

Списък по населени места на домакинствата желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2024г. - 2025г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Казанлък
Информация
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Бургас
Списък на допуснатите поземлени имоти 2023
Файл
Добавен
28.11.2023 / Централно Управление
Списък на недопуснатите поземлени имоти 2023
Файл
Добавен
28.11.2023 / Централно Управление
Oбявление - местни търговци
Файл
Добавен
20.11.2023 / ДГС Сливен
Уведомление местни търговци ЛФ 2024 год.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДЛС Ропотамо
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Н. Паничарево
ГОД. ПЛАН ДЪРВЕСИНА 2024
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДЛС Граматиково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Кости
Количества дървесина, по вид и начин на отдаване, които ще бъдат предоставени по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2024г.
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Хасково
Kоличества дървесина по реда на чл.38 ал.1 - Местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Чирпан
Информация за местни търговци.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Казанлък
Обявление чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Маджарово
Обявление по чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тополовград
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Котел
Обявление по чл.38, ал.8 от
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Кипилово
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Твърдица
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2024 г.
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Бургас
Обявление във връзка с чл.38, ал,1
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Стара река