slide

Документи

Протокол по чл.72, ал. 2 от Наредбата
Файл
Добавен
02.11.2021 / ДГС Сливен
Информация за директни продажби на дърва на физически лица ЮИДП Сливен към 01.11.2021 г
Файл
Добавен
01.11.2021 / Централно Управление
Покана по реда на чл.72, ал.2 от Наредбата
Файл
Добавен
22.10.2021 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
15.10.2021 / ДГС Тунджа
Покана за обществено обсъждане на изработените инвентаризации на горските територии, горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожар и горскостопански план за държавните горски територии в райно на дейност на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
07.10.2021 / ДГС Средец
Протокол от провеждане на консултации за политиката и практиката в областта на изпълнението на дейности и ползването на дървесина в ЮИДП ДП през 2022г
Файл
Добавен
06.10.2021 / Централно Управление
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ КЪМ 30.09.2021 Г. В ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
04.10.2021 / Централно Управление
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДГС Елхово
Уведомление за провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост на територията на ЮИДП ДП Сливен за 2022 година
Файл
Добавен
16.09.2021 / Централно Управление
Обявление
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТУНДЖА"
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Тунджа
Информация за утвърдените количества и цени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лични нужди към 31.08.2021 г. в ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
07.09.2021 / Централно Управление
Приложение2 към Протокол2.pdf
Файл
Добавен
25.08.2021 / Централно Управление
Приложение1 към Протокол2.pdf
Файл
Добавен
25.08.2021 / Централно Управление
Протокол №2.pdf
Файл
Добавен
25.08.2021 / Централно Управление
Списък на допуснатите и класирани имоти на етап 1
Файл
Добавен
22.06.2021 / Централно Управление
Списък на недопуснати имоти на първи етап
Файл
Добавен
22.06.2021 / Централно Управление
Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ
Файл
Добавен
22.06.2021 / Централно Управление
Обявление местни търговци
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДГС Хасково
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Файл
Добавен
07.04.2021 / Централно Управление