Документи

Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2021 г..
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Бургас
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕЗ 2021Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Айтос-местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Айтос
Обявление за местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Стара Загора
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Гурково
Обявление по чл.115 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Маджарово
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДЛС - Тополовград" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДГС СТАРА РЕКА" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река - Кипилово
Покана от РДГ-Бургас и ТП ДГС Айтос до обществеността и всички заинтересовани страни относно извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти и др.
Файл
Добавен
28.09.2020 / ДГС Айтос
Справка дърва за огрев за местно население 2020г.
Файл
Добавен
17.06.2020 / ДГС Звездец
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Тича
Обявление до жителите на населените места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
11.06.2020 / ДГС Стара Загора
Карта на отделите, в които ще се добиват дърва предназначени за местно население през отоплителен сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара Загора
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Сливен"
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Сливен
Обявление обект № 204134
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Протокол 2 Приложение 2
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление