Документи

информация за обема дървесина, предложена от ТП ДГС Средец през 2020 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Средец
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Стара река
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Тича
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Обявление за обект № 194150
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Гурково
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2020 г.
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА - ЗА МЕСТНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Стара Загора
Обявление по чл.38 от "НУРВДГТДОСПДНДГП"
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
обявление местни търговци 2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Маджарово
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Обявление местно население-физически лица
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Маджарово
Обявление обект № 194155
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Гурково
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Айтос
В изпълнение на основание чл. 29, ал. 10 от ППЗЛОД и на влязло в сила на 20.09.2019 г. Съдебно решение № 117/31.07.2019 г. на Сливенски окръжен съд, потвърждаващо решение № 281/07.03.2019 г на Сливенски районен съд
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Разяснения, относно закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Средец
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тича
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДЛС Несебър