slide

Гoрска сертификация

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Резюме на доклада за ГВКС.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Резюме на горскостопанския план.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Оценка на въздействието от дейността (социално въздействие) на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Карта на ТП ДГС Бургас по ГСП 2014 г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Бургас
Протокол от обществено обсъждане на ГСП 2014 г. на ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Бургас
Списък на с екосистемни услуги и услуги предоставяни от ТП ДГС Карнобат и списък на разпространените лечебни растения(съгл. Индикатор 5.1.1)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за защита лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Карнобат (съгл. Индикатор 7.1.3)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Политика на ТП ДГС Карнобат срещу корупция и сродни на нея явления (съгл. Индикатор 1.7.3)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работници и местни общности (съгл. Индикатори 1.6.1., 2.6.1., 4.6.1)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Карти ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
карта на ТП"ДГС М.Търново"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Малко Търново
Резюме на ГСП 2018
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Малко Търново
Уведомление за разработване на годишен мониторинг на ГВКС
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Малко Търново
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. и 1.3. - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на редки, застрашени и изчезващи екосистеми.
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър