slide

Гoрска сертификация

Принцип 1 - Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Царево".
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Царево
До всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
18.04.2024 / ДГС Твърдица
Анализ no изпълнението на изискванията на : „ Измерими показатели за постигане целите на управление"
Файл
Добавен
17.04.2024 / ДГС Казанлък
Списък на недървесни горски продукти, допустими за ползване през 2024 година
Файл
Добавен
16.04.2024 / ДГС Казанлък
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2023 Г
Файл
Добавен
12.04.2024 / ДГС Стара Загора
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 ДО 31.12.2023 Г.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Анализ на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Резюме
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Средец
Измерими показатели за постигане на целите на управление
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Средец
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Средец
Списък с предлагани продукти и услуги за 2024 г.
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Средец
АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Бургас” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2024 г. (принцип 6)
Файл
Добавен
05.04.2024 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти, екосистемни услуги (принцип 5)
Файл
Добавен
05.04.2024 / ДГС Бургас
Принцип 6 - Анализ на екологичните стойности 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Предварителен анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2023 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Мъглиж