slide

Гoрска сертификация

Уведомление за разработване на годишен мониторинг на ГВКС
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Малко Търново
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. - растения (застрашени, изчезващи и ендемични видове) на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2. и 1.3. - животни на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Доклад за мониторинг на редки, застрашени и изчезващи екосистеми.
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни.
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДГС Айтос
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФАУНА 2022
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФЛОРА - 2022
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Кости
Уведомление до всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Програма за мониторинг и контрол на инвазивни дървесни видове
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
План на управление на отпадъците в горите
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
Оценка на риска от природни бедствия
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
Доклад ГВКС редакция юни 2022
Файл
Добавен
26.10.2022 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022 година.
Файл
Добавен
24.10.2022 / ДГС Айтос
Публично Известие за провеждане на сертифициран одит в ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
24.10.2022 / ДГС Айтос
Списък на гори във фаза на старост
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила за решаване на спорове, свързани с правата на собственост
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Списък на представителни образци на горски екосистеми
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
политика срещу корупцията
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Годишна програма за обучение
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново