slide

Гoрска сертификация

Доклад за проведения мониторинг за въздействието на горскостопанските мероприятия принцип 9
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от индикаторите по принцип 8 по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Педвидени мероприятия през 2024 год.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Предвидени насаждения в ГП
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични растителни видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични и животински видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Мониторинг на въздействието на дейностите по управление върху социалната среда
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Провеждане на среща със заинтересованите лица от дейността на ТП ДГС Карнобат - планирани горскостопански дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Информация за насаждения, предвидени за сеч през 2024 г. на територията на ТП ДГС Карнобат
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП „ДГС КАРНОБАТ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. ДО 31.12.2023 Г. по индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа през 2023
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Доклад за мониторинг на сертифицирани горски територии и ГВКС на територията на ТП "ДГС Карнобат" извършен през 2023 г
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Заинер страни - Годишни планове ТП ДТС Кaзанлък 2024
Файл
Добавен
20.03.2024 / ДГС Казанлък
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в TП „ДГС Казанлък“ през 2024 г. (Критерий 8.1)
Файл
Добавен
20.03.2024 / ДГС Казанлък
Публично известие за провеждане на сертификационен одит в ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
15.03.2024 / ДГС Мъглиж
Резюме на доклада за мониторинг на сертифицирани горски територии на територията на ТП ДГС Айтос, извършен през 2023г.
Файл
Добавен
12.03.2024 / ДГС Айтос
Уведомление дейности 2024 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
01.03.2024 / ДГС Царево