„Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги"

Почвоподготовка на 1 619 дка, залесяване на 1 512 дка държавни горски територии, 1 484 дка попълване на горски култури, 12 397 дка отглеждане на култури, подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 56 773 дка и отглеждане на млади насаждения на площ 17 836 дка ще бъдат извършени до края на годината на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен по проект № BG16М1OP002-3.035-0005. Проектът е с наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен“, на приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" по ОП "Околна среда 2014-2020г.", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Дейностите по проекта ще бъдат извършени в 31 териториални подразделения на ЮИДП в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора и Хасково. Предвижда се изпълнение на лесовъдски практики и залесяване в рамките на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000", сред които Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар планина, „Дервенски възвишения“, „Екокоридор Камчия-Емине“, „Свети Илийски възвишения“, „Бакаджиците“, Странджа, Родопи Източни, Централен балкан - буфер и др. Освен за залесяване от предвидените средства ще бъде отделена и значителна сума за закупуване на техника за част от държавните горски разсадници, ангажирани с производство на фиданки за залесяване, ремонт на огради и доставка на машини за разбиване и пълнене на субстрат за производство на контейнерни фиданки. Предвидено е закупуване на механизирана техника и храсторези за извършване на дейности по подпомагане на естественото възобновяване, както и две моторни превозни средства за транспортиране на посадъчен материал. Основната цел, която ще бъде постигната при изпълнението на проекта, е подобряване на природозащитното състояние на горските местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на 3 милиарда нови дървета в ЕС, при пълно зачитане на екологичните принципи". С проекта ще се постигне и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата „Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г. Проектът е на обща стойност 9 999 999, 85 лева, със срок на изпълнение декември 2023 г. Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.