21 март - Световен ден на гората!

21 март - Световен ден на гората! Всяка година, от 1972 г. насам, светът отбелязва Денят на гората. В деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, хората се обединяват, за да се защити флората и фауната на горите. В цял свят се провеждат събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, като целта на събитията е да насочи фокуса на световната общност към опазване на този ресурс. Флората и фауната на горите са природно богатство, на което дължим чистия въздух и вода, както и естествена среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната. Днес в Международния ден на горите е важно да запомним, че гората е една от основните екосистеми на Земята, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Горската екосистема обхваща цялата съвкупност от горски организми (дървета, храсти, треви, гъби, бактерии, животни, включително хората), заедно с техния естествен субстрат (заобикалящите ги въздух, вода, почви, органична материя и скали), които си взаимодействат в рамките на определени териториални (пространствени) граници. Тя дава дом и убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Въпреки че България е сравнително малка по площ, биологичното й разнообразие е изключително богато. Лесовъдската колегия, специалисти, учени и работници в горския сектор в България, с подкрепата на всички заинтересовани страни и партньорски организации, ежедневно полага необходимите грижи за стопанисване и опазване, за подобряване на състоянието на горите и горските ресурси на Република България. Знаете ли че…? Горите покриват 30% от сушата на земята, а Тайгата, която обхваща голяма част от Канада, Аляска, Скандинавия и Русия, е считана за най-голямата гора в света..