3800 дка борови гори в обхвата на ДГС-Стара Загора са третирани срещу борова процесионка

През първите дни на м. октомври върху 3 800 дка борови гори в ТП „Държавно горско стопанство - Стара Загора“ (в т.ч. 214 дка общински гори на Община Стара Загора), се извършиха последните за годината въздушни пръскания срещу боровата процесионка. Извършването на лесозащитното мероприятие е съобразено с развитието и биологията на вида. То е извършено и финансирано от ДГС-Стара Загора, част от териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, под методическото ръководство на ЛЗС Пловдив. Първите въздушни пръскания се извършиха в началото на м. септември на територията на Регионална дирекция по горите – Кърджали, където бяха третирани иглолистни гори с обща площ 3 800 дка. Авиоборбата се проведе в обекти, предвидени за третиране с годишната прогноза за очакваните нападения от вредителя и в които са извършени контролни обследвания от експерти при ЛЗС Пловдив. Навсякъде беше приложен биологичен препарат за растителна защита на основата на Bacillus thuringiensis. Третиранията се извършиха с вертолет, снабден със система за ултрамалообемно пръскане, от лицензиран авиооператор, при подходящи метеорологични условия. Цялостната дейност по подготовката и провеждането на мероприятието се извърши под контрола на ДГС-Стара Загора и РДГ-Стара Загора, както и на ЛЗС Пловдив. Беше създадена необходимата организация и се спазиха всички изисквания съгласно нормативната уредба. Своевременно бяха уведомени пчелари и други заинтересовани страни в районите на пръскане.