АПИ, Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие с общ пилотен проект за ремонта на републикански, общински и горски пътища

Проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион - подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“ Проектът се изпълнява с финансиране от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища, включително и в пограничните райони. Целта на проекта е свързана с обезпечаването и безопасността на пътната инфраструктура на регионално ниво и ще допринесе за разгръщане на потенциала на пограничните територии, включително за предлагане на съвместна работа по защита с граничните райони на съседните страни. Обезпечаването на транспортната свързаност за осигуряване на развитие и икономическа стабилност на регионите в страната ще подпомогне създаването на устойчиви връзки и ускоряването на регионалното сближаване, включително за целите на подобряване на сътрудничеството за укрепване на международната граница България-Турция и опазване на външните граници на Европейския съюз. Проектът се изпълнява чрез пилотно партньорство за свързаност в Югоизточния регион и пряко адресира целите на оста и ще подпомогне реализирането на част от целите на Европейската стратегия за сигурност и Стратегията за вътрешна сигурност, чрез осигуряване на по-голяма сигурност в Европа чрез борба с тероризма и тежката престъпност, укрепване на сътрудничеството в областта на правоприлагането, управлението на границите, гражданската защита и управлението на бедствия. Пилотната инициатива, изпълнявана в партньорство между Агенция „Пътна инфраструктура“ – бенефициент и водещ партньор, и партньори – Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен, цели подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт на горски и общински пътища. Участието на Община Бургас в пилотната инициатива цели подобряване на транспортната свързаност в Югоизточен регион чрез ремонт и реконструкция на общинска пътна и улична инфраструктура на територията на община Бургас. По този начин ще бъде постигнато благоприятно въздействие върху населението на област Бургас, транзитно преминаващите товарни автомобили, достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, както и пряко върху населението на общините Бургас, Айтос, Камено, Средец. С изпълнението на планираните от ЮИДП ДП Сливен неотложни аварийно - възстановителни работи по ремонт и стабилизиране/реконструкция на рокадни и фронтални пътища за обслужване на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по Българо-турската държавна граница ще бъде осигурен по-бърз и сигурен достъп на служителите на гранична полиция до пограничните територии. Чрез осигуряването на технически проект за ремонт на републикански път II-99 Царево – Малко Търново от страна на АПИ се цели да се допринесе за ускоряването на процеса по ремонт на пътната отсечка, която се явява основна транспортна връзка на общините по Южното Черноморие, както и връзка на съответните общини с Р. Турция, чрез ГКПП „Малко Търново“. През територията на област Бургас преминават две държавни граници - сухоземна (с Р. Турция) и водна (Черно море). Достъпа до двете граници се осъществява посредством път II-99 Царево – Малко Търново, което превръща пътя в стратегически обект за националната сигурност. Обща стойност на проекта: 41 097 570,96 лв. с ДДС Начало: 06.11.2023 г. Край: 06.02.2024 г. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-0038-C01: 41 097 570,96 лв. с ДДС: 34 932 935,32 лв. с ДДС – безвъзмездна финансова помощ /ЕФРР/ 6 164 635,64 лв. с ДДС – национално финансиране Срок на изпълнение: 3 месеца Дата на сключване на ДБФП № BG16RFOP001-7.001-0038-C01: 06.11.2023 г.