Делегация от ЮИДП ДП гр. Сливен на работно посещение в Регионална дирекция по горите в Истанбул

Делегация от ръководители и експерти от ЮИДП ДП - гр. Сливен, с участието на инж. Илия Дамов - директор на дирекция "Управление и стопанисване на общински гори" в община Приморско, водена от директора на предприятието инж. Мирослав Маринов, посети Регионална дирекция по горите - гр. Истанбул. Във връзка с обявения пожароопасен период, делегацията се запозна с функционирането на горската противопожарна служба в Регионалната дирекция по горите в гр. Истанбул и Горско стопанство - гр. Лозенград/ Kırklareli/. По време на срещата бе извършен обмен на опит и добри практики в горския сектор и се обсъдиха иновативни методи при дейностите, извършвани от лесовъдите в горите. Двете страни се обединиха около заключението, че за гората граници няма. Г-н Юсуф Шаахин, регионален директор на дирекцията, изрази удовлетворение от посещението на българските лесовъди в Република Турция и посочи, че проектите осъществявани в рамките на трансграничното сътрудничество между България и ИПП на Европейския съюз, са много важни за успешното развитие на техническото сътрудничество в горите. Инж. Маринов благодари на г-н Юсуф Шаахин за приятелското и искрено посрещане и топлото гостоприемство, като отправи покана към домакините за посещение в Република България.