ДГС-Елхово и ученици проведоха открит урок и за гората

Открит урок с възпитаници на ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ се проведе в сградата НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО”. Учениците от 10 „а“ клас, с преподавател Марина Костадинова, беседваха с горските служители на тема "Красотата на природата в околностите на град Елхово и нейното опазване”. Някои от децата, чрез изготвени от тях мултимедийни презентации, запознаха присъстващите с особеностите на флората и фауната в региона. Лесовъдите от своя страна разказаха за ролята им в горите и какви грижи и усилия се полагат за стопанисването им. В края на учебното занятие в двора на ПГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово учениците и лесовъдите засадиха заедно 3 броя дръвчета, предоставени от стопанството.