ДЛС-Несебър започнаха есенно залесяване по ОПОС

Горски служители от „Държавно ловно стопанство – Несебър“ стартираха есенно залесяване по проект № BG16М1OP002-3.035-0005 на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен. Предвидените площи за залесяване с жълъди са 20 дка, като до момента са обработени половината от тях край с. Козичино, община Поморие. В останалата част жълъдите ще бъдат засяти веднага, щом метеорологичните условия позволят. В стопанството е направено и почистване на площите, както и тяхната почвоподготовка за залесяване. Семената са предварително събрани от сертифицирано по FSC стандарт семепроизводствено насаждение. Лесовъдите са заложили на природосъобразно залесяване с жълъд, защото младата гора ще бъде по-устойчива на природни бедствия и вредители. Проектът е с наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен“, на приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" по ОП "Околна среда 2014-2020г.", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. По него се предвижда изпълнение на лесовъдски практики и залесяване в рамките на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000", сред които Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар планина, „Дервенски възвишения“, „Екокоридор Камчия-Емине“, „Свети Илийски възвишения“, „Бакаджиците“, Странджа, Родопи Източни, Централен балкан - буфер и др.