FSC ОДИТ, 2019 г.

FSC ОДИТ, 2019 г.

В периода 18-19.09.2019 год. на ТП Държавно ловно стопанство „Несебър” бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган. Целта на одита е да оцени управлението на горите на ДЛС Несебър от екологична, икономическа и социална гледна точка според установените принципи и критерии на Forest Stewardship Council (FSC). Бе извършена теренна и документална проверка, както и бяха проведени интервюта със служители на ДЛС „Несебър”, със засегнати и заинтересовани страни. След приключване на одита бе представен доклад. Докладът представлява наблюдения от проведен независим сертификационен одит на екип от независими специалисти представители на NEPCon. Докладът се състои от няколко части съдържащи данни, наблюдения и приложения. Представяме Ви заключенията от одита : Несъответствие с индикатор 10.12.1 - При теренната проверка се наблюдаваха места с повишено количество отпадъци. Одиторите дадоха срок за отстраняване на несъответствието – 12 месеца, като организацията трябва да предприеме действия и да бъде в съответствие с изискването посочено по-горе. Забележка към изпълнението на индикатор 10.10.3- При теренната проверка в ТП ДЛС „Несебър” се установи участък от горски път с коловози в следствие на извоз на дървесина в дъждовно време. Препоръчва се на стопанствата да рехабилитират пътищата си с цел предпазването им от разрушение и предотвратяване на ерозионни процеси. Освен това бяха повдигнати несъответствия по индикатори 2.3.1 и 8.5.3, но служителите на ДЛС Несебър направиха необходимата органиязация и успяха да закрият несъответствията преди финализиране на одитния процес. Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ТП ДЛС „Несебър” за сертифицирането на горите е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието. Ръководството на ДЛС „Несебър” благодари на одиторите за професионализма и коректността, с които подходиха при извършване на одита.