Горски специалисти от ЮИДП проведоха Регионални съвещания по стопанисване на горите в Бургаска област

На 22.06.2022 г. на територията на ДГС Кости се проведе съвещание по стопанисване и управление на горите, организирано в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051 по програма LIFE на ЕС. В съвещанието взеха участие лесовъди от ЮИДП ДП-Сливен, РДГ Бургас, Лесозащитна станция, Природен парк „Странджа“ и териториалните поделения ДЛС Граматиково, ДГС Звездец, ДГС Кости, ДГС Малко Търново, ДГС Ново Паничарево, ДЛС Ропотамо и ДГС Царево. По време на съвещанието се дискутираха въпроси свързани с трансформацията на изкуствени иглолистни насаждения в широколистни (местни видове); приложението на системата от сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина във фазите на диференциация и натрупване (Заарландски метод); предвидена отгледна лесовъдска намеса; изведена отгледна сеч (осветление) без материален добив след извеждане на възобновителна сеч в 80 годишно издънково дъбово насаждение. В едно от насажденията се определиха действителните таксационни показатели, след което се сравниха с тези от горско стопански план (ГСП). На 23.06.2022 г. се проведе регионално съвещание по стопанисване на горите и на територията на ДЛС Несебър. Участие в него взеха лесовъди от ДГС Карнобат, ДГС Айтос, ДГС Бургас, ДЛС Несебър, ДГС Средец, представители на РДГ Бургас, Лесозащитна станция Варна, ГСС Пловдив и ЦУ на ЮИДП ДП – Сливен. В рамките на събитието бяха посетени обекти на територията на стопанството домакин, като дискусиите бяха относно здравословното състояние на насажденията, перспективите за развитие, лесовъдската намеса и бъдещото им стопанисване. Обсъдиха се също спазването на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, както и провеждането на лесовъдски дейности за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите Съвещанията бяха изключително ползотворни и градивни, тъй като при провеждането им се поставиха актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за по-добри резултати в стопанисването на горите на територията на ЮИДП.