ГОРСКИТЕ И ЛОВНИ СТОПАНСТВА В БОРБА С АЧС

Ръководството на Югоизточно Държавно предприятие е предприело нужните действия за изпълнение заповедите и инструкциите на МЗХГ за ограничаване разпространението и унищожаване вируса на АЧС. Достъпът в ловно-стопанските територии на инфектираната зона на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на предпазните мерки е строго забранен. Във всяко териториално поделение на ЮИДП се създадоха екипи, които са отговорни да реагират на всеки постъпил сигнал, вземат проби, дезинфекцират и загробват умрелите диви свине. За всяко горско и ловно стопанство има дежурни телефони, на които гражданите могат да сигнализират за АЧС. Седем дни в седмицата от 7:00 до 21.00ч се извършват наблюдения, обхождания и претърсвания в държавните ловно-стопански райони, дивечовъдните участъци, стопанисвани от ДГС и отдадени под наем на юридически лица. Следи се за наличие на трупове на диви свине или на такива с нетипично поведение. Извън инфектираната зона се извършва и индивидуален лов на диви свине в ловно-стопанските райони, като от убитите или намерени мъртви животни задължително се вземат проби за АЧС и трихинелоза. Изключително внимание се отделя на мерките по обеззаразяване. Труповете се извозват със специално оборудвани автомобили, а след всеки отстрел, вземане на проба и загробване, се извършва нужната дезинфекция. Загробването се извършва на одобрени и регламентирани места, съгласно нормативите за опазване на околната среда. На територията на ЮИДП има добро взаимодействие между органите на предприятието и ловните сдружения по отношение на действията за превенция на АЧС. Съгласно разпоредбите, въведени от Министъра на МЗХГ, се изграждат и селективни капани за улов на диви свине. Те се изработват както от горските стопанства, така и от ловните дружини. Всички горски служители от Югоизточното държавно предприятие съвестно и отговорно извършват своя професионален и граждански дълг за недопускане разпространението на АЧС, затова апелират за разбиране и съдействие на гражданите да се съобразяват с ограничителните мерки, създадени в горските територии.