ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2106Ц СЪС СЛЕДНИТЕ СТОПАНСТВА: ТП „ДГС КАЗАНЛЪК” И ТП „ДЛС МАЗАЛАТ”

ЗАПОВЕД