Ловни експерти обсъждаха мерки за борба с бракониерството на среща в Пловдив

„Да се увеличат санкциите за бракониерите, както и да се регламентират ясно задълженията и отговорностите, свързани с охраната на дивеча“, това каза инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ в Изпълнителна агенция по горите, на проведената традиционна годишна среща на НЛРС-СЛРБ, посветена на борбата с бракониерството. Задълбочен, системен анализ, както на регионално, така и на национално ниво на съдебната практика по Закона за лова и опазване на дивеча трябва да бъде в основата на предприемането на мерки за противодействие на бракониерството, смятат ловните експерти. В дискусията по време на срещата се включиха представители на сдружения от различни райони на страната, които посочиха своя опит и проблеми в борбата с бракониерството. Присъстващите изразиха общо мнение, че са необходими координирани и съвместни действия на всички ангажирани с противозаконните прояви в лова институции - Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия с подчинените им горски структури, дирекциите на природните паркове, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите /за видовете от Закона за биологичното разнообразие/, лицата, стопанисващи дивеча. Инж. Райчев коментира най-често срещаните нарушения, които се констатират през последните години, които са свързани с ловуване без разрешително за лов и ловуване на забранено място. За 2022 г. са съставени 128 акта за нарушения по ЗЛОД, като тенденцията за последните шест години е за намаляване на актовете. Подобна тенденция не се наблюдава при извършените проверки по ЗЛОД като за 2022 г. проверените ловци са 144 682 бр., а броят на проверените ловни дружини е 4318. Само през месец януари на настоящата година са проверени 5600 ловци. Горските екипи на ИАГ и РДГ са съставили повече от 10 акта за нерегламентирано ловуване. Проведени са съвместни акции с МВР на територията на цялата, при които са задържани незаконни трофеи от елен лопатар и благороден елен. Поради факта, че освен дивеч, обект на бракониерство са и редица защитени видове, инж. Росен Райчев обърна особено внимание на повишаване на осведомеността и природозащитната култура на ловната общност за заплахите за защитените видове, вкл. малък креслив орел, както и действащото природозащитно право. Бяха дадени актуални примери за бракониерски прояви през 2022 г. над защитени животински видове, в т.ч. Египетски лешояд, Царски орел и др. Той призова присъстващите за запознаване на всички членове на сдружението с добрите практики, прилагани в рамките на проекта Горите и земите на орела LIFE18 NAT/BG/001051, и опазването на защитените видове, в т.ч Малкия креслив орел.