Новини

0606.2019 1.jpeg

Местно съвещание по маркиране на лесосечен фонд - 2020 год. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“

На 05.06.2019 г. се проведе местно съвещание по маркиране на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ с участието на ТП „ДГС Звездец“. По време на съвещанието бяха посетени три обекта – два с предвидена възобновителна сечи /постепенно- котловинна и краткосрочно постепенна, осеменителна фаза/ и един с предвидена отгледна сеч /пробирка/.
Участниците в съвещанието се запознаха с таксационните и лесовъдски показатели - състав, форма, произход, пълнота, бонитет, среден диаметър, средна височина, запас, санитарно състояние и интензивност на сечта. Попълване на проверовъчни листи свързани с изискването на горската сертификация, изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, попълване на карнет опис на насаждението и технологичен план.
Дискутирани бяха методите за маркиране на насажденията, техническите подходи и прилагането на нормативната база.

Още новини...