Нова кампания по закупуване на горски територии от физически лица

От 4 февруари 2021 година, МЗХГ стартира кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Изкупуването ще се извърши по ново-утвърдени правила, които може да откриете на начална страница на ЮИДП. Намалява се максимално допустимата площ на един имот, както и на сумарната площ на имотите, предлагани от един собственик / собственици, от 50 дка на 30 дка. До процедурата ще бъдат допускани и имоти с площ под 1 дка. Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021г, както на място в ЦУ на ЮИДП и ДГС/ДЛС по местонахождение на имотите, така и чрез Български пощи или куриер.