Нова лесовъдска практика в горите на Странджа планина

През изминалата седмица от 18 до 20 Август бе извършена проверка как се изпълняват дейностите по договора за прилагане на природосъобразно производство на висококачествена дървесина съгласно Заарландски метод върху териториите на ДГС Кости, ДЛС Граматиково, ДГС Малко Търново. Представителите на Изпълнителната агенция по горите, Североизточното и Югоизточното държавно предприятие бяха придружени от управителя на фирмата изпълнител – „Би енд Би Партнърс“ ООД инж.Мартин Борисов. Присъстваха също така директорите на горските стопанства, върху чиито територии се изпълнява договора. На терен беше извършен обход на част от отделите, включени в договора – 14б, 11л /ДГС Кости/, 242и /ДЛС Граматиково/, 135и /ДГС Малко Търново/. Теренната работа върху голяма част от предвидените насаждения е приключила от 80 до 100%. Дългосрочната цел на иновативната лесовъдска практика Заарландски метод е да бъде отгледан висококачествен дървен материал в съответствие с високите екологични стандарти. При него се осъществява баланс между производителните и защитните функции на горите и се залага на индивидуалния подход за отглеждане на всяко дърво. Горите на Странджа планина, върху които се прилага тази иновативна лесовъдска практика са съставени от широколистни видове – главно бук и дъб. Друг положителен ефект на сечите, проведени съгласно Заарландския метод е намаляването на безпокойствието сред горските животински видове, а това дава възможност за успешно възпроизвеждане и отглеждане на малките на Малкия креслив орел, а в дългосрочен план - подобряване на местообитанията му. Изпълнението на договора между Югоизточно държавно предприятие и фирма „Би енд Би Партнърс“ ООД е част заложените дейности по проект LIFE 18/NAT/BG/ „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.