Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в териториалния обхват на ЮИДП

Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие, която е закупена в изпълнение на проект № BG16М1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен“, на приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" по ОП "Околна среда 2014-2020г.", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Официални гости на събитието по приемането й бяха Такаюки Шинозава – съветник в Посолството на Япония в Република България, заместник-министрите в Министерство на земеделието и храните инж.Мирослав Маринов и инж. Георги Тошев, кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и заместник-кметът на Община Сливен Камен Костов. Целта на проекта е възобновяване на горските територии и устойчивото многофункционално стопанисване. Закупените машини са предназначени за работа в горски разсадници, за залесяване и отглеждане на горски култури, за разкъсване на мъртвата и живата горска настилка, с което се подпомага естественото възобновяване на гората.