Обучение на служителите в ловните бази на ЮИДП

Служителите от ловните бази на територията на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен проведоха обучителен семинар за надграждане на техните умения. По време на обучението бяха обсъдени основните принципи на безопасност на храните, които са заложени в Закона за храните в България.Други теми на семинара бяха технология на сервиране и оформяне на ястия, както и съхранение и реализация на храните. Специален гост в обучителната среща бе г-жа Донка Петрова, преподавател в ПГХТ “Акад. Неделчо Неделчев”- гр. Сливен. Всички участници обмениха опит, споделиха своите идеи и предложения и обсъдиха актуални въпроси, свързани с ловния туризъм в базите.