Официална церемония при стартиране на проект по ОПОС

Официална церемония при стартиране на проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“ се проведе на 7 юли, на територията на ДГС Мъглиж в разсадника край с. Ветрен. В събитието участие взеха инж. Златка Азманова – заместник-директор на ЮИДП Сливен и инж. Деян Белемезов – директор на ДГС Мъглиж. Беше поставен и стикер, обозначаващ ролята на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Европейския фонд за регионално развитие, на първото закупено и доставено по проекта оборудване - машина за пълнене на субстрат. С проекта ще се реализират лесокултурни мероприятия, включващи почистване и почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на семепроизводствени градини, семесъбиране и дейности в разсадниците, възстановяване на огради на разсадници, реализиран на ремонтни дейности, закупуване на горско-стопанска техника и др. За успешното реализиране на проекта ще бъдат приложени лесовъдски практики за отглеждане на млади насаждение и подпомагане на естественото възобновяване на горите на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен. В рамките на проекта се предвижда залесяване на до 151,2 ха и попълване на площи до 148,4 ха от територията на ЮИДП ДП Сливен, както и дейности, съпътстващи и подпомагащи основната цел на проекта. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на 42 бр. защитени зони по директивите за местообитания и директивите за птици. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 9 999 999,85 лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.