Покана за обществено обсъждане за приемане на ГСП на ТП ДГС Стара Загора

Обществено обсъждане на План за опазване на горските територии от пожари и Горскостопанския план за горските територии в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Документи