Полезна информация от ЮИДП за ползвателите на недървесни горски продукти/гъби, трюфели и др./

За улеснение на ползвателите, подаване и регистриране на заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове, могат да се правят до директора на ЮИДП по Закона за горите или до директора, на което и да е държавно горско или ловно стопанство от териториалния му обхват, след заплащане на съответната такса. Освен на място в ЦУ на ЮИДП или в предпочитаното държавно горско или ловно стопанство, заявлението може да се подава и по електронен път, на електронната поща на предприятието. Месечната цена на ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии- държавна и общинска собственост, се определя според Заповед на министъра на земеделието и храните. Ето и указанията за желаещите да получат позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове за територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП-гр. Сливен: 1. Да подадат заявление по образец /Приложение 1/, наричано за краткост Заявлението. 2. Да представят копие от платежни нареждания за: 2.1. Платени дължими данъци и осигуровки на обща стойност 159,69 лв. за един месец /през 2024 год./. 2.2. Платена такса за ползване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на обща стойност 36,00 лв. /с вкл. ДДС/. 2.3. Плащанията по т. 2.1 и 2.2 се извършват на отделни платежни документи в полза на: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП За краткост може да се напише: „ЮИДП“ ДП Основание за превод – трите имена на заявителя Още пояснения – данъци и осигуровки по ЗГ /при т.2.1./ Още пояснения – такса ползване НДГП /при т.2.2./ 3. Личните данни се удостоверяват с лична карта пред служителя, приемащ Заявлението по т.1. 4. Ако заявителят е платил дължимите данъци и осигуровки по т.2.1. за периода в друго държавно предприятие, представя копия от платежни нареждания и оригинал на издадено разрешително от друго държавно предприятие. 5. За всяко разрешително заявителят подава отделно Заявление. 6. Заявителят посочва териториално поделение на „ЮИДП“ ДП където да му бъде предоставено позволителното, след неговото издаване. 7. Заявлението се приема, завежда се в електронния регистър, а на заявителя му се предоставя входящ номер на Заявлението. 8. Позволителното се предава на заявителя след заверяване с мокър печат „Вярно с оригинала“ и име, фамилия и подпис на длъжностното лице, заверило документа. Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове, може да бъде изтеглено от сайта на ЮИДП: https://uidp-sliven.com/files/etc/file65fd8a467b934_Zayavlenie.pdf Както и списък на всички ДГС/ДЛС, в които има планирани по горскостопански план ползване на недървесни горски продукти /гъби, трюфели/: https://uidp-sliven.com/files/etc/file65fd8a055d2c8_spisk-dgs-dls.docx