Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 01.03.2018 г. в района на ЮИДП ДП СЛИВЕН

справка

Документи