Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 17.08.2018 г. в района на ЮИДП ДП СЛИВЕН

справка

Документи