Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 28.02.2020 г. в района на ЮИДП ДП СЛИВЕН

справка