Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 30.06.2019 г. в района на ЮИДП ДП СЛИВЕН

справка