УРОЦИ ПО ГОРСКА ПЕДАГОГИКА В БУРГАСКИ УЧИЛИЩА

Часове по горска педагогика организираха експерти от Изпълнителната агенция по горите с ученици от бургаски училища. На 3 и 4 юни експертите Петя Славчевска и инж. Мартин Тодоров в сътрудничество с инж. Румяна Цвяткова – директор на Природен парк „Странджа“, с истински педагогически ентусиазъм проведоха уроци по горска педагогика в две бургаски училища. Ученици от втори до четвърти клас се включиха в забавните игри – общо четири паралелки от училищата „Георги Бенковски“ и „Елин Пелин“. Децата бяха запознати от експертите с чудния животински и растителен свят на горите, научиха се да разпознават плодчетата на дървесните видове, стъпките на дивите животни, забавляваха се с разпознаването на дивите животни чрез забавни въпроси. Децата не спестиха въпросите си към отзивчивите експерти и по теми като защита на горите и дивеча, как се случва това, кога е разрешено добиването на дървесина и др. Уроците се проведоха на поляните край училищните сгради, където можаха да почувстват и по-добре да си представят богатствата и щедрите дарове на природата. С нагледни примери от заобикалящата ги растителност те сътвориха картички, които с успех могат да бъдат изложени в галерия за млади таланти. Целта на младите експерти от ИАГ и ПП „Странджа“ бе изпълнена – погледите на децата бяха запалени за каузата да съхраняват и почитат природата. Беше отделено внимание и учениците бяха запознати и с редките птици, които се нуждаят от защита – като Малкия креслив орел и опазване на гнездящата популация в България. Проведените уроци бяха част от дейности по проект LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.