Увеличени са актовете за нарушения издадени от мобилните екипи на ЮИДП през 2016 година

Увеличени са актовете за нарушения издадени от мобилните екипи на ЮИДП през 2016 година, спрямо предходната година. Това сочи отчет за дейността на горските инспектори към предприятието. В рамките на 2016 година са проверени над 1800 обекта за добив на дървесина и близо 5000 превозни средства. Съставени са 350 акта за незаконна дървесина и седем акта по Закона за лова. В ЮИДП- Сливен действат 13 мобилни контролни екипа с персонал от 30 души. Те са равномерно разпределени в областите Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас и Стара Загора. Екипите контролират както дейностите по добива, транспортирането и преработването на дървесина, така и законосъобразността на действията на служителите на ЮИДП. Във функциите на горските инспектори влизат още защита на горите от пожари и действия при сигнали, подадени на национален телефон за спешни повиквания 112. Всеки екип е снабден с автомобил със специален режим на движение, оборудван с радиостанции. Горските имат директна връзка с другите екипи и ръководството на предприятието. Служителите са снабдени с униформено облекло, оръжие, мобилни средства за комуникации, стоп палки, сигнални жилетки, таблети с карти на горските територии и възможности за онлайн проверка на издадените документи за сеч и транспортиране на дървесина. В резултат на тяхната дейност през 2016 година са задържани 54 м3 обла строителна дървесина, 1100 пр.м3 дърва за огрев, 37 моторни превозни средства 10 коня, 35 каруци, 14 бензиномоторни триона и 22 броя инструменти за добив на дървесина. Мобилните екипи са заловили и съставили актове на нарушители по Закона за лова, извършвали отстрел на животни. Санкционирани са и бракониери за поставяне на капани и примки в ловните стопанства на територията на предприятието. Задържани са 4 броя ловно оръжие, 29 броя боеприпаси, 2 броя едър и 1 брой дребен дивеч, както и 30 кг. дивечово месо.