Югоизточно държавно горско предприятие започна изкупуване на малки частни гори

Югоизточно държавно горско предприятие започна изкупуване на малки частни гори, съобщи заместник-директорът на предприятието инж. Михаил Михайлов. Ще бъдат изкупувани само поземлени имоти в горски територии, които са собственост на физически лица, максималната им площ е до 5 хектара и не са били предмет на договор за замяна. В предприятието вече има постъпило едно заявление от собственик, желаещ да продаде своята гора. Всеки собственик ще може да предложи цена за имота си, след което ще се проведе предварително класиране. При него с предимство ще се ползват малките частни горски имоти - до 2 хектара, както и тези, които са в съседство с държавна гора. На втория етап от класирането ще бъдат избрани най-изгодните ценови предложения. Заявленията, заедно с необходимите документи се приемат всеки работен ден до 19 септември в административната сграда на ЮИДП, на адрес: Сливен, ул. „Орешак“ 15а, както и в административните сгради на териториалните поделения на предприятието. Адресите са достъпни в раздел „Структура“ на официалния сайт на предприятието – uidp-sliven.com. Документи се подават лично от собственика или с нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от несобственик. Документи, подадени по пощата, както и след изтичане на крайния срок, не се приемат. Такива документи се връщат на подателя им, с изрично отбелязване в регистъра на заявленията. Заявлението е по образец, който се намира в публикуваните правила в интернет страницата на ЮИДП на официалния сайт на предприятието - uidp-sliven.com.