ЮИДП – домакин на работна среща по проект на ИАГ „Горите на орела“

На 10 и 11 Май в сградата на ЦУ на ЮИДП гр. Сливен се проведе работна среща на екипа по проект „Мерки за опазване на МКО и неговите местообитания в България" по програма LIFE18NAT/BG/001051. Гости на срещата бяха членове от екипа инж. Николай Василев, представител на водещият партньор на проекта ИАГ и Ваня Рътарова – изпълнителен директор на БДЗП. Целта на срещата беше да се отчете напредъка на дейностите, да се открият и набележат мерки за предотвратяване на затрудненията в изпълненията им. Също така участниците в срещата набелязаха бъдещи мероприятия, планираха съвместни проекти за изпълнение по дейности от експертите на ЮИДП съвместно с другите партньори БДЗП и СИДП. Проектът е озаглавен „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Периодът за изпълнение е 5 години, а проектните дейности се реализират главно на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България. Малкия креслив орел е гнездящо-прелетен и мигриращ вид, защитен от закона в България вид и е включен в Червената книга в категорията „уязвим“. Той е характерен за българските гори и е показател за биологичното разнообразие, а със грижата за неговото оцеляване ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите. Действията и мерките, които ще бъдат предприети през периода на изпълнение на проекта, имат за цел дългосрочна защита на малкия креслив орел, а моделите които ще бъдат приложени ще осигурят оцеляване на популациите чрез създаване на нови подходящи местообитания. Според споделените очаквания на участниците в работната среща, усилията които ще бъдат положени ще бъдат в името на опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в горите.