ЮИДП отбелязва международния ден на БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 Май е обявен от ООН през 2000 г. с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. През 1992г на този ден в ООН е приета Конвенция за биологичното разнообразие. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биологични видове в глобален, национален и регионален мащаб, както и включва борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996г, а от м.юли 1996г. е равноправен член. Статистиката сочи, че за последните 50 години над 60% от съществуващите в света биологични видове са под заплаха или са на ръба на оцеляването си. Днес нашето поколение е „свидетел“, но и „причинител“ на най-голямото измиране на видове в историята на планетата. Забързани в напрегнатото си ежедневие, малко от нас осъзнават какво е значението на биоразнообразието. На практика от него и от природните ресурси зависи животът и благосъстоянието на всеки един от нас. От изхранването на човека до индустрията и бита, всичко е свързано неизменно със състоянието на околната среда и биоразнообразието. Именно затова всички хора трябва да си дават сметка за това и да приемат всякакви действия за да ограничат отрицателното въздействие върху природата. България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие. От 1933 год, когато са създадени и обявени първите два резервата, до 1993 г. общата площ на защитени територии в България е нарастнала до 3,5% от общия поземлен фонд на страната (или около 380 000ха). В момента площта им е около 5%. В това число се включват всички природни резервати, национални паркове, природни забележителности и защитени местности. Всяка от тези категории е с различен статут и режим за ползване. Защитените територии в страната са сърцевината за опазване на биоразнообразието. Югоизточно държавно предприятие се ръководи от принципите за запазване и съхраняване биологичните видове в своята дейност. На този ден ръководството би желало чрез своята ангажираност и подкрепа на каузата за опазване на биоразнообразието да призове всеки, който милее за природата да допринесе със своите действия за опазване и съхраняването й.